שולחן ערוך יורה דעה קמז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן קמז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

שלא להשביע בשם אלילים של עובדי כוכבים ודיני הזכרת שמה
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

הנודר או נשבע בשם אלילים הרי זה היה לוקה. ואסור להזכירה בשמה, בין לצורך בין שלא לצורך:

שם חגים שלהם שהם כשמות בני אדם -- אין חשש להזכירם. והוא שלא יקראם כמו שמזכירם אותם העובדי כוכבים בלשון חשיבות. (מרדכי ספ"ק דעבודת כוכבים בשם ראבי"ה והגה' מיימוני ור' ירוחם):

אסור לגרום לעובד כוכבים שידור או שישבע בשם אלילים. (ועיין בא"ח סימן קנ"ו ובחושן משפט סוף סימן קע"ו):

מותר להזכיר שם אלילים הכתובים בתורה כמו "כרע בל קורס נבו" (ישעיהו מו, א), "העורכים לגד שולחן" (ישעיהו סה, יא):

מותר להתלוצץ באלילים:

הגה: מותר לומר לעובד כוכבים אלהיך יהיה בעזרך או יצליח מעשיך (רמב"ם בפי' המשנה):