פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הנודר או נשבע בשם אלילים הרי זה היה לוקה. ואסור להזכירה בשמה, בין לצורך בין שלא לצורך:

סעיף בעריכה

שם חגים שלהם שהם כשמות בני אדם -- אין חשש להזכירם. והוא שלא יקראם כמו שמזכירם אותם העובדי כוכבים בלשון חשיבות. (מרדכי ספ"ק דעבודת כוכבים בשם ראבי"ה והגה' מיימוני ור' ירוחם):

סעיף געריכה

אסור לגרום לעובד כוכבים שידור או שישבע בשם אלילים. (ועיין בא"ח סימן קנ"ו ובחושן משפט סוף סימן קע"ו):

סעיף דעריכה

מותר להזכיר שם אלילים הכתובים בתורה כמו "כרע בל קורס נבו" (ישעיהו מו, א), "העורכים לגד שולחן" (ישעיהו סה, יא):

סעיף העריכה

מותר להתלוצץ באלילים:

הגה: מותר לומר לעובד כוכבים אלהיך יהיה בעזרך או יצליח מעשיך (רמב"ם בפי' המשנה):