פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

חתך מבהמה לאחר שנשחטה כראוי ועודנה מפרכסת -- אסור לאכול ממנה עד שתמות הבהמה: