פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה כז

סעיף אעריכה

חתך מבהמה לאחר שנשחטה כראוי ועודנה מפרכסת -- אסור לאכול ממנה עד שתמות הבהמה: