פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ו א

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

העושה אוב או ידעוני ברצונו בזדון חייב כרת ואם היו שם עדים והתראה נסקל היה שוגג מביא חטאת קבועה כיצד הוא מעשה האוב זה שהוא עומד ומקטיר קטרת ידועה ואוחז שרביט של הדס בידו ומניפו והוא מדבר בלאט בדברים ידועים אצלם עד שישמע השואל כאלו אחד מדבר עמו ומשיבו על מה שהוא שואל בדברים מתחת הארץ בקול נמוך עד מאד וכאלו אינו ניכר לאוזן אלא במחשבה מרגיש בו וכן הלוקח גולגולת המת ומקטיר לה ומנחש בה עד שישמע כאילו קול יוצא מתחת שחיו שפל עד מאד ומשיבו כל אלו מעשה אוב הן והעושה אחד מהן נסקל.

מפרשי הרמב"םעריכה

השגת הראב"דעריכה

כיצד מעשה האוב זה שהוא עומד ומקטיר - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות בבית הקברות עושה כן ובעור של אדם מת ומדבר משתיו של מת.