פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רמא א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

המקלל אביו או אמו, אפילו לאחר מיתתן – חייב סקילה אם הוא בעדים והתראה. אחד האיש ואחד האשה שקללו. במה דברים אמורים? שקללום בשם מהשמות המיוחדים. אבל קללם בכינוי – אינו חייב אלא בלאו, כמו המקלל אחד מישראל.

הגה: וכן המכה אביו או אמו בחייהם, בין איש בין אשה – חייבים חנק. ודווקא אם עשו בהם חבורה, אבל אם לא עשו חבורה – אינו אלא בלאו, כמו מי שמכה אחד מישראל (טור).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) בכינוי. כגון שדי צבאות חנון ורחום וע"ל סי' רע"ו סעיף ט':


(ב) כמו המקלל אחד מישראל. עיין בח"מ סי' כ"ז:באר היטב

(א) בכינוי:    כגון שדי צבאות חנון ורחום וע"ל סי' רע"ו ס"ט. ש"ך.▲ חזור לראש