<< · סמ"ג · עשה · ק · >>


מצות עשה ק - לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין

מצוות צט-קב: ארבע מיתות בית דין

שריפה
מצות הנשרפין מפורש בפרק ארבע מיתות. [דף מ״ט ונ״ב] שהיו משקעין אותו עד ארכובותיו בזבל ונותנין סודר קשה בתוך הרך, כורך על צוארו ושני עדיו זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שפותח פיו. ומתיכין את הבדיל או את העופרת וכיוצא בהן. וזורק לתוך פיו והיא יורדת ושורפת את בני מעיו.