סמ"ג עשה נז

<< · סמ"ג · עשה · נז · >>


מצות עשה נז - שיישא הכהן הגדול נערה בתולה

מצות עשה של כהן גדול שישא נערה בתולה שנאמר והוא אשה בבתוליה יקח אשה ולא קטנה וביבמות [דף נ״ט] דורשים חכמים בבתוליה פרט לבוגרת שכלו בתוליה ואיזו היא שיצאת מכלל קטנות ולכלל בגרות לא באתה הוי אומר זו נערה ומטעם שנא׳ בבתוליה שנינו שם [בדף נ״ט אך נשמט מן המשנה בדפוסים וע״ש בגמרא וגם הוא בברייתא שם דף ס׳] שלא ישא מוכת עץ באותו מקום וגם נבעלה שלא כדרכה אסורה לו כבעולה כדרכה.