פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה קמז ה


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מותר להתלוצץ באלילים:

הגה: מותר לומר לעובד כוכבים אלהיך יהיה בעזרך או יצליח מעשיך (רמב"ם בפי' המשנה):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) אלהיך יהיה כו'. והב"ח כתב דדוקא אלהים יהיה בעזרך מותר אבל אלהי"ך אסור ודלא כהעט"ז:באר היטב

(ב) אלהיך: כתב הט"ז לא דק בהוראה זו דלמדה מדין שביעית והתם שייך לשון זה לומר לישראל דקאי על הקב"ה אבל חלילה לומר לעובד כוכבים בלשון נוכח דהוה מחזיק ידי עובד כוכבים אלא יאמר אלהים יהיה בעזרך וכן הב"ח קבע כן להלכה עכ"ל.▲ חזור לראש