<< · סמ"ג · עשה · צט · >>


מצות עשה צט - לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין

מצוות צט-קב: ארבע מיתות בית דין

שנינו [ברפ״ד מיתות דף מ״ט ודהרג בסייף בדף נ״ב] ארבע מיתות נמסרו לבית דין: סקילה, שריפה, הרג, וחנק. הרג בסייף. והן ארבע מצוות עשה. [בגמרא שם דף נ׳] סקילה חמורה משריפה, ושריפה חמורה מסייף, וסייף מחנק. [בפרק הנשרפין דף פ״א] ומי שנתחייב שתי מיתות בית דין נידון בחמורה, אחד האיש ואחד האשה. ושנינו בפרק נגמר הדין [דף מ״ו] שלא היו קוברין אותם בקברי אבותיהם, אלא שתי קברות היו מתוקנין להם לבית דין, אחד לנסקלין ולנשרפים ואחד לנהרגין ולנחנקין. [שם] נתעכל הבשר, מלקטים העצמות וקוברין אותן בקברי אבותיהם.

שנינו בפרק נגמר הדין [דף מ״ה] אין דנין שנים ביום אחד. אמר רב חסדא [בדף מ״ו] לא שנו אלא בשתי עבירות ובמיתה אחת, אבל במיתה אחת ועבירה אחת דנין, כגון נואף ונואפת. והא דתניא [שם] שאין דנין שנים ביום אחד אפילו בנואף ונואפת, זהו בבת כהן ובועלה, שהיא בשריפה ובועלה בחנק. תניא [בפרק היו בודקין דף מ״א ובשבת דף ט״ו ובד״ה דף ל״א ובע״ז דף ח׳ ומבואר בתוס׳ שם] ארבעים שנה קודם חורבן בית שני גלתה סנהדרין ממקומה מפני שרבו הרצחנים ובטלו דיני נפשות מישראל מפני שהמקום גורם שנא׳ וקמת ועלית אל המקום וגו׳ ונאמר בזקן ממרא לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת או אל השופט [בפ״ד מיתות דף צ״ב] בזמן שיש כהן משרת יש שופט והוא שיהא השופט אצל הכהן וגם לתלמוד זה נסמכה פרשת משפטים אצל פרשת מזבח.

סקילה
בפרק נגמר הדין [דף מ״ה] מפורש כיצד מצות הנסקלין. שאומרין שם חכמים שהאיש נסקל ערום ואין האשה נסקלת ערומה. היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות, מפשיטין את בגדיו רק שמכסין ערותו ומלפניו. [שם] בית הסקילה היה גבוה שתי קומות, ועולה שם וידיו אסורות ואחד מן העדים דוחפו על מתניו. נהפך על לבו הופכו על מתניו. אם מת בה יצא, שהרי אומר כי סקל יסקל או ירה יירה הנה השו׳ הנסקל שנפלה האבן עליו עם הנדחף שנפל הוא בעצמו על הארץ. ואם לא מת מדחיפה זו, מגביהין העדים אבן שהייתה מונחת שם, משא שני בני אדם, והאחד דוחפה בכח ומשליכה עליו. אם מת בה יצא, ואם לאו רגימתו בכל ישראל שנא׳ יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו וגומר. אבל עובד עכו״ם רגימתו בשער שעבד בו שכך דרשו רבותינו בפ׳ נערה מפי הקבלה [בכתובות דף מ״ה] אל שעריך זה שער שעבד בו שיסקל שם. עוד אומר שם בפרק נערה [דף מ״ה] כי נערה המאורסה שזינתה סוקלין אותה על פתח בית אביה אין לה פתח בית אביה סוקלין אותה על פתח שער העיר ובעיר שרובה עכו״ם סוקלין אותה על פתח בית דין.