סמ"ג עשה קד

<< · סמ"ג · עשה · קד · >>


מצות עשה קד - לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים

מצות עשה לקבור כל הרוגי בית דין ביום הריגה, שנאמר "כי קבור תקברנו ביום ההוא(דברים כא, כג). ושנינו בפרק נגמר הדין (משנה, סנהדרין ו, ה) שהוא הדין בכל המתים. ואם הלינו לכבודו, אין עובר עליו.


חייבי מיתות
  • כל הנסקלין שבתורה – שמונה עשר, שנויים בפרק ארבע מיתות (סנהדרין נג.) ואלו הן:
הבא על האם, ועל אשת אב, ועל הכלה, ועל נערה המאורסה, ועל הזכור, והשוכב עם בהמה, והאשה המביאה בהמה עליה,
והמגדף, והעובד עבודה זרה, והנותן מזרעו למולך, ובעל אוב, וידעוני, והמחלל את השבת, ומקלל אביו ואמו, והמסית, והמדיח, והמכשף, ובן סורר ומורה.
בת כהן שזנתה תחת בעלה, והבא על בתו, ועל בת בתו, ועל בת בנו, ועל בת אשתו, ועל בת בנה, ועל בת בתה,
ועל חמותו, ועל אם חמותו, ועל אם חמיו, והוא שבא עליה בחיי אשתו כאשר ביארנו בהלכות עריות (סימן ק״ג).
הרוצח ואנשי עיר הנידחת.
  • הנחנקין – שש (דף פד:) ואלו הן:
הבא על אשת איש וזוממי בת כהן ובועלה הם אחד, והחובל באביו ובאמו, וגונב נפש מישראל, וזקן ממרא, ונביא שקר, והמתנבא בשם עבודה זרה.

נמצאו כל המומתין בבית דין: ששה ושלושים.