פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

שורפין על המלכים (או על הנשיאים) (טור בשם תוספתא) מטתן וכלי תשמישן אבל על ההדיוטות אסור.

סעיף בעריכה

האומר אל תקברוהו מנכסיו -- אין שומעין לו. אלא מוציאין מיורשיו כל צרכי קבורתו בעל כרחו. וכן כל מה שרגילין לעשות לבני משפחתו ואפילו האבן שנותנין על הקבר; והוא שירשו ממון מאביהם.

סעיף געריכה

אפילו מי שאין לו ממון שצוה ואמר אל תקברוהו -- אין שומעין לו.