פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שלח ג


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

א' החוסם אותה בשעת מלאכה ואחד החוסם אותה מקודם ועשה בה מלאכה והיא חסומה אפילו חסמה בקול לוקה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

וא' החוסם אותה מקודם:    דלא תחסום משמע נמי לא תהא חסומה בשעת דישה דומיא מ"ש יין ושכר אל תשת בבואכם כו' כן הוא בגמרא כתבתי' בפרישה ע"ש:

ואפי' חסמה בקול לוקה:    דקי"ל עקימת שפתים הוי מעשה:באר היטב

▲ חזור לראש