סמ"ג לאו צד

<< · סמ"ג · לאו · צד · >>


מצות לאו צד - לא לבוא על הזכרים

שלא לשכב עם זכר דכתיב בפרשת אחרי מות ואת זכר לא תשכב משכבי אשה ואזהרה לנשכב דרשו רבותינו [שם] לא תשכב לא תשכב וענש סקילה בפ' קדושים ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם דמיהם בם ומתוך ההלכות אשר בסנהדרין [שם] אנו למדין שאין השוכב חייב סקילה אא"כ הנשכב בן ט' שנים שכך סובר רב שם ושנינו ברייתא [שם] כמותו ואין הגדול הנשכב חייב אא"כ השוכב בן ט' שנים וכן שנינו בנדה [דף מ"ה] בן ט' שנים ויום אחד שבא על אחת מכל העריות שבתורה כולן מומתין על ידו והוא פטור ועוד למדנו רבותינו [בפ' ד' מיתות דף נ"ד] מלשון משכבי אשה שיש משכב שני באשה שהוא כיוצא בו במשכב זכור.