סמ"ג לאו קפד

<< · סמ"ג · לאו · קפד · >>


מצות לאו קפד - לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה

לא תחסום שור בדישו כתוב בפרשה תצא מכאן הזהירה תורה שבהמה העושה מלאכה בגידולי קרקע בין במחובר בין בתלוש שלא יחסמנה ואם חסמה לוקה ותנן בפר' הפרה [דף נ"ד] אחד השור ואחד כל בהמה היה ועוף לפריקה ולחסימה שלמדנו שור שור משבת שכתוב שם וכל בהמתך לרבות את הכל ובב"מ [דף פ"ט] תניא מה דישה מיוחד בגידולי קרקע גמר מלאכתו ולא נגמרה מלאכתו למעשר ולחלה אף כל כיוצא בזה.

איתמר [שם דף צ'] חסמה בקול, רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור. והלכה כרבי יוחנן והטעם מפני שבדבורו נעשה מעשה. וכן מצינו בתמורה [דף ג'] דאמר רבי יוחנן רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי כל לא תעשה שבתורה שאין בו מעשה אין לוקין עליו, חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם. אמר רבי יוחנן [שם] לתנא אל תשנה מימר מפני שבדבורו נעשה מעשה. אמר לעכו"ם חסום פרתי ודוש בה היא בעיא שם [פרק הפועלים דף צ'] ולא נפשטה הילכך אסור ואינו לוקה.