<< · סמ"ג · עשה · קב · >>


מצות עשה קב - להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין

מצוות צט-קב: ארבע מיתות בית דין

חנק
מצות הנחנקין. [פרק ארבע מיתות דף נ"ב] היו משקעין אותו בזבל עד ארכובותיו ונותנין סודר קשה לתוך הרך וכורכין על צוארו, זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שנפשו יוצאה.