סמ"ג עשה קג

<< · סמ"ג · עשה · קג · >>


מצות עשה קג - לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין

מצות עשה לתלות את המגדף והעובד עכו״ם. ותניא בפ׳ נגמר הדין [דף ס״ה] והומת ותלית, יכול כל המומתין נתלין? תלמוד לומר כי קללת אלהים תלוי. מה מקלל זה שכפר בעיקר, אף כל שכפר בעיקר כגון העובד עכו״ם והמגדף, שנאמר בו את ה׳ הוא מגדף. ואומרים שם חכמים [בדף מ״ה ומ״ו] שהאיש נתלה ואין האשה נתלית, שנאמר וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית, איש ולא אשה. [שם דף מ״ו]

כיצד מצות הנתלין? אחר שסוקלין אותו, משקעין את הקורה בארץ וכעץ יוצא ממנה, ומקיף שתי ידיו זו לזו ותולין אותו סמוך לשקיעת החמה. ומתירין אותו מיד ואם לאו עובר בלא תעשה כאשר יתבאר בסמל״ת [קצ״ז]. ות״ר שם [בדף מ״ו] שאין תולין על האילן המחובר בקרקע אלא על התלוש כדי שלא יהא מחוסר קציצה, שהעץ שנתלה עליו נקבר עמו. [בדף מ״ה] וכן האבן שנסקל והסייף שנהרג בו והסודרין שנחנק בהם, כולם נקברים בתפיסתו בצדו.