שולחן ערוך אבן העזר קסט כט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מלמדין אותה ואת היבם לקרות, עד שהוא והיא יהיו רגילים, ותהיה יכולה לקרות "לא אבה" (דברים כה, ז) בנשימה אחת. ויש מי שאומר, שצריך גם כן שהוא יהיה יכול לומר: "לא חפצתי" (דברים כה, ח) בנשימה אחת. ויקראו אותה, והיא מעמד, בלשון הקדש: "מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי" (דברים כה, ז) ויקראו אותו, והוא מעמד; לא חפצתי לקחתה

ויש אומרים שצריך שידקדקו עמה שהיא תקרא: "לא אבה יבמי", בנשימה אחת (טור). וכן הוא המנהג. גם ב"לא חפצתי לקחתה". ועין לקמן בפרוש הסדר סעיף ס"ו:

מפרשים

בית שמואל

(כז) מלמדין אותה וכו':    לימוד זה קאי על הקרא כולו שתהיה רגילה לקרות ואח"כ קאמר ותהיה יכולה לקרות ולא אבה בנשימה אחת אפילו לא קראה בנשימה א' דקי"ל כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת ויש מי שאומר הוסיף דהוא ג"כ יהיה רגיל לקרות לא חפצתי אלא בפי' החליצה ס"ק ס"ו מדייק הרמב"ם דכתב מלמדין אותה ואת היבם וכו' דקאי על לא חפצתי לפ"ז א"י מה מוסיף היש מי שאומר:

(כח) בנשימה אחת:    ולא יפסיק בין תיבת לא לתיבת אבה דלא אתי למימר לא קאי על תחלת הקרא דאמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא כלו' לא מאן אלא אבה יבמי, ולי"א דצ"ל ג' תיבות בנשימה אחת שלא תאמר לא אבה זאת היינו המיאון אלא יבמי אף על גב קריאה לא מעכב היינו כשלא קראו כלל משא"כ בכה"ג דאתי למטעי גרע טפי ולדעת הרי"ף ורמב"ם נראה הא דקריאה אין מעכב היינו כשראוי לקרות כדין אבל אם א"י לקרות בנשימה אחת ולא קראה מעכב וב"ח מדייק דא"צ ליתן ריווח בין האלפי"ן של לא אבה ואם הוא ערל שפתים ולא יכול לדבר מותר לחלוץ הואיל ואנו יודעין שלשונו כך הוא מהרי"ק סי' ט"ו:

(כט) מאן יבמי וכו':    וכתב בתשובת הרא"ש והרשב"א והטור אפי' אם היא מאלו שחולצות ולא מתיבמות או שהוא חפץ לייבם ולא היא מ"מ קרינן מאן יבמי מאחר לסוף מתרצה לחלוץ:

ט"ז

באר היטב

(ל) בנשימה א':    וא"צ ליתן ריוח בין האלפי"ן שבלא אבא ב"ח. אם היבם נלעג לשון וערל שפתים ולא יוכל לדבר מבטא האותיות כתקנם וכחתוכם אין בכך כלום מאחר שכך מנהגו לבטא אותם אותיות בשבוש זו היא אמירתו מהרי"ט. ח"ב חא"ה סימן י"ו.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש