סמ"ג לאו נ

<< · סמ"ג · לאו · נ · >>


מצות לאו נ - לא ללכת בחוקות הגויים

שלא ללכת בחוקות עכו"ם לא במלבושיהן ולא במנהגיהם שנא' ולא תלכו בחוקת העכו"ם וגו' ונאמר ובחקותיהם לא תלכו ונאמר השמר לך פן תנקש אחריהם וגו' הכל בענין א' הוא מזהיר שיהא ישראל מובדלין מן העכו"ם במלבוש במנהג בדבור וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך לישב לפני מלכיהם הרי זה מתנאה מקצת כמנהגם כדאמרי' בסוטה אבטולס ברבי ראובן התירו לו לספר קומי כדרך העכו"ם מפני שהיו קרובים למלכות ובתוספתא דשבת מונה כל מה שהיתה קבלה ביד חכמים מחקותיהם ודרכי האמורי.