סמ"ג עשה ב

<< · סמ"ג · עשה · ב · >>


מצות עשה ב - להכיר באחדות ה'

מצות עשה להאמין ולשמוע היא הקבלה שהוא אחד בשמים ובארץ ובד' רוחות העולם, שנאמר "שמע ישראל י״י אלהינו י״י אחד". שמע כמו תקבל וכן אתה תשמע מן השמים. וצריך שיאריך דלי״ת עד שיגמור בכוונתו מחשבה זו שבארנו ולא יאריך בא׳ דאחד שלא יראה כאומר אי אחד.

וזה האחד אינו כשאר האחדים, שהמלך הוא אחד בארצו אבל אינו אחד מכל צדדין כי יש בארצו אנשים שהם אנשים כמותו ובשאר ארצות יש מלכים כמותו, ואם מלאך מן השמים ירד למטה לארץ הנה המלאך ההוא אחד בארץ אבל אינו אחד מכל צדדין כי יש בשמים מלאכים כמותו. אבל ה׳ אלהינו אינו כך, הוא אחד מכל צדדין.

ורב סעדיה כתב להשיב לכופרים שאומרים שהם שנים או שלשה: אם לא יוכל האחד לעשות מעשה אלא בעזר חברו הרי שניהם חלשים, ואם אחד מהם יוכל להכריח את חבירו הרי שניהם מוכרחים, ואם שניהם רשאים לעשות כל אחד מה שירצה ובקש אחד להחיות אדם והאחד בקש להמיתו ראוי שיהא האיש ההוא מת חי חי מת לאלתר כהרף עין, ואם יוכל האחד להסתיר דבר מחברו הרי שניהם אינם חכמים, ואם לא יוכל להסתיר הרי שניהם נלאים. ועוד כתב להשיב לאותן שפוקרים על נעשה אדם בצלמינו, כי דרך שפת לשון הקדש שהגדולים מכנים עצמן לשון רבים אף על פי שהם יחידים, כמו אוכל נכה בו ובדניאל פשריה לאמר קדם מלכא ובמנוח נעצרה נא אותך. עד כאן דבריו.

ועוד האריך מאד בעניין הייחוד ואין צורך כל כך להאריך כי כל ישראל תקועים באמונה חזקה כי יוצר הכל הוא אחד מיוחד, כמו שנאמר "ה׳ אחד" ונאמר "אתה הראת לדעת" וגומר ונאמר "וידעת היום והשבות" וגומר ונאמר "אני אני הוא ואין אלהים עמדי" ובמקרא יש מקראות רבות כאלו.