עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ח

דף עג עמוד ב עריכה

א ג מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ד' והלכה ה, סמ"ג לאוין סט ועשין לב, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"א סעיף א':

ב ד מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה א', סמג שם, וטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף י':

ג ה מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ח', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ד סעיף ג':

ד ו ז ח ט מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף א' וסעיף ב וסעיף ט:

ה י מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ג':

ו כ מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ה':

דף עד עמוד א עריכה

ז א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה א', סמג לאוין רמא:

ח ב מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תרי"א סעיף א':

ט ג מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ג', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ב':

י ד מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' פ' סעיף ו':


דף עה עמוד ב עריכה

יא א מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה ד' והלכה ט, טור י"ד סימן א:

דף עו עמוד א עריכה

יב א מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ב':

דף עו עמוד ב עריכה

יג א טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף ט"ז:

יד ב מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה א', סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף א':


דף עז עמוד ב עריכה

טו א ב מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה א' והלכה ב, סמ"ג לאוין סט ועשין לב, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף א':

טז ג ד מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ט', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ד סעיף ד':

יז ה מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב':

יח ו מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ו', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף י"ב, וטור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ד':

יט ז טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף ז':

כ ח מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף ח':

כא ט י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ד':

כב כ ש"ע שם סימן תריג סעיף ה:

דף עח עמוד א עריכה

כג א ב טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ד':

כד ג ד ה ו מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ד', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף ט':

כה ז מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף ט' בהג"ה:

כו ח טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף י"ד בהגה"ה:

כז ט מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה י"ז, סמג עשין ריא, טור ושו"ע יו"ד סי' שי"ד סעיף ג':

דף עח עמוד ב עריכה

כח א ב ג מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ז', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף ט"ז, וטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ד סעיף ב':

כט ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ט"ו:

ל ה טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ט"ו, וטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ד סעיף ב':

לא ו מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ז', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרט"ז סעיף א':

לב ז מיי' פי"א מהל' אבל הלכה ז', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף ו':

לג ח מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ח', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ד סעיף ד':


דף עט עמוד ב עריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף ב':

לה ב מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף א':

לו ג מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ח', סמג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ד סעיף ו', וטור ושו"ע או"ח סי' קצ"ו סעיף ד':

דף פ עמוד א עריכה

לז א מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה א', סמג לאוין קמו וקסט:

לח ב מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה א':

לט ג מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ב':

מ ד מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ט':

דף פ עמוד ב עריכה

מא א מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ט':

מב ב מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה י':

מג ג ד מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ז', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ב':

מד ה טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ו':

ה ו ז מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ח':

דף פא עמוד א עריכה

מו א מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ט':

מז ב מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה י"א:

מח ג מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ה':

מט ד מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ה', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ו':

נ ה מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ט' בהג"ה:

דף פא עמוד ב עריכה

נא א מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ו', סמג עשין לב, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ח סעיף א':

נב ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ד סעיף ב':

נג ג טור ושו"ע או"ח סי' רס"א סעיף ב':

נד ד טור ושו"ע או"ח סי' תר"ד סעיף א':

נה ה מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ו', סמג לאוין סח, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ח':

נו ו טור ושו"ע או"ח סי' ר"ג סעיף ו':

נז ז ח ט מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ז':

נח י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ט' בהג"ה:

דף פב עמוד א עריכה

נט א ב מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה י', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרט"ז סעיף ב':

ס ג מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ד, ובמיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ט', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ז סעיף ב':

סא ד מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ב', סמג עשין ה, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ז סעיף א': [ רב אלפס כאן ובסנהדרין ס"פ ח דף רעד ]:

סב ה ו מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ח' והלכה י, סמג לאוין קסד וסמג עשין עד:

דף פב עמוד ב עריכה

סג א מיי' פ"א מהל' יסודי התורה הלכה ז', סמג עשין ה:

סד ב מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ט', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ז סעיף ב':

דף פג עמוד א עריכה

סה א מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ח', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ח סעיף א':

סו ב טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ח סעיף ג':

סז ג טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ח סעיף ד':

סח ד טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ח סעיף א':

סט ה מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ז, ומיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ט', סמ"ג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ח סעיף ט':

ע ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה א', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף י':

עא ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ט סעיף ג':

עב ח מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ח סעיף ט':

עג ט י כ ל מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ז:

דף פג עמוד ב עריכה

עד א מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ו':

דף פד עמוד א עריכה

עה א מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ה', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ג':

דף פד עמוד ב עריכה

עו א מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ב', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף י"א:

עז ב מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ג', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף י"ב:

עח ג מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ט"ז והלכה יז, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף י"ג:

עט ד ה ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כ' והלכה כא, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ט סעיף ב':

פ ז מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ל"ג:

דף פה עמוד א עריכה

פא א ב ג ד מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ל"ד:

פב ה מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה י"ח, סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ט סעיף ד':

פג ו מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה כ"א, סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"א סעיף א':

פד ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ט סעיף ד':

דף פה עמוד ב עריכה

פה א מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ג':

פו ב ג מיי' פ"ד מהל' תשובה הלכה א':

פז ד ה מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ט':

פח ו מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ט':

דף פו עמוד א עריכה

פט א ב ג ד מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ד':

צ ה ו מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה י"א:

דף פו עמוד ב עריכה

צא א מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה א', סמג לאוין טז:

צב ב מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ה':

צג ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה':

צד ד מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ח', סמג עשין טז, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ז סעיף ד':

צה ה מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ח':

דף פז עמוד א עריכה

צו א מיי' פ"ד מהל' תשובה הלכה א':

צז ב ג ד מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ט', סמג עשין טז, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ו סעיף א':

צח ה מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ו סעיף ב':

דף פז עמוד ב עריכה

צט א מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ו סעיף א':

ק ב מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ז סעיף א':

קא ג ד מיי' שם:

קב ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ז סעיף א' בהג"ה:

קג ו מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ז סעיף ג' בהג"ה:

קד ז מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ח', ומיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ז', טור או"ח מסי' תריט עד סי' תרכד:

קה ח (מיי' פ"א שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ד סעיף א'):

קו ט מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ו', מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ו', מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ט', סמג עשין יט, טור או"ח סימן רלה רלו רלז:

דף פח עמוד א עריכה

קז א מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב' והלכה ג, ומיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג עשין רמג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף ח', וטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף י"א וסעיף יב, וטור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ז סעיף ג', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף ה':

קח ב מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו', סמג לאוין ו:

קט ג (מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף י"א):

קי ד טור ושו"ע או"ח סי' תרט"ו סעיף ב':