עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ח

דף עג עמוד בעריכה

א ג מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ד והלכה ה , סמ"ג לאוין סט ועשין לב , טור ושו"ע או"ח סי' תריא סעיף א:

ב ד מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה א , סמג שם , וטור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף י:

ג ה מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ח , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תריד סעיף ג:

ד ו ז ח ט מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף א וסעיף ב וסעיף ט:

ה י מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ג:

ו כ מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ה:

דף עד עמוד אעריכה

ז א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה א , סמג לאוין רמא:

ח ב מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תריא סעיף א:

ט ג מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ג , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ב:

י ד מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' פ סעיף ו:


דף עה עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה ד והלכה ט , טור י"ד סימן א:

דף עו עמוד אעריכה

יב א מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ב:

דף עו עמוד בעריכה

יג א טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף טז:

יד ב מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה א , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף א:


דף עז עמוד בעריכה

טו א ב מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה א והלכה ב , סמ"ג לאוין סט ועשין לב , טור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף א:

טז ג ד מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ט , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תריד סעיף ד:

יז ה מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב:

יח ו מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ו , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף יב , וטור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ד:

יט ז טור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף ז:

כ ח מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף ח:

כא ט י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ד:

כב כ ש"ע שם סימן תריג סעיף ה:

דף עח עמוד אעריכה

כג א ב טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ד:

כד ג ד ה ו מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ד , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף ט:

כה ז מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף ט בהג"ה:

כו ח טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף יד בהגה"ה:

כז ט מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה יז , סמג עשין ריא , טור ושו"ע יו"ד סי' שיד סעיף ג:

דף עח עמוד בעריכה

כח א ב ג מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ז , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף טז , וטור ושו"ע או"ח סי' תריד סעיף ב:

כט ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף טו:

ל ה טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף טו , וטור ושו"ע או"ח סי' תריד סעיף ב:

לא ו מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ז , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תרטז סעיף א:

לב ז מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ז , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף ו:

לג ח מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ח , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריד סעיף ד:


דף עט עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ב:

לה ב מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף א:

לו ג מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ח , סמג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' קפד סעיף ו , וטור ושו"ע או"ח סי' קצו סעיף ד:

דף פ עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה א , סמג לאוין קמו וקסט:

לח ב מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה א:

לט ג מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:

מ ד מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ט:

דף פ עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ט:

מב ב מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה י:

מג ג ד מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ז , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ב:

מד ה טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ו:

ה ו ז מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ח:

דף פא עמוד אעריכה

מו א מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ט:

מז ב מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה יא:

מח ג מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ה:

מט ד מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ה , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ו:

נ ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ט בהג"ה:

דף פא עמוד בעריכה

נא א מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ו , סמג עשין לב , טור ושו"ע או"ח סי' תרח סעיף א:

נב ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכד סעיף ב:

נג ג טור ושו"ע או"ח סי' רסא סעיף ב:

נד ד טור ושו"ע או"ח סי' תרד סעיף א:

נה ה מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ו , סמג לאוין סח , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ח:

נו ו טור ושו"ע או"ח סי' רג סעיף ו:

נז ז ח ט מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ז:

נח י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ט בהג"ה:

דף פב עמוד אעריכה

נט א ב מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה י , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תרטז סעיף ב:

ס ג מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה יד , ובמיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ט , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריז סעיף ב:

סא ד מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ב , סמג עשין ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קנז סעיף א: [ רב אלפס כאן ובסנהדרין ס"פ ח דף רעד ]:

סב ה ו מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ח והלכה י , סמג לאוין קסד וסמג עשין עד:

דף פב עמוד בעריכה

סג א מיי' פ"א מהל' יסודי התורה הלכה ז , סמג עשין ה:

סד ב מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ט , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריז סעיף ב:

דף פג עמוד אעריכה

סה א מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ח , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריח סעיף א:

סו ב טור ושו"ע או"ח סי' תריח סעיף ג:

סז ג טור ושו"ע או"ח סי' תריח סעיף ד:

סח ד טור ושו"ע או"ח סי' תריח סעיף א:

סט ה מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה טז , ומיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ט , סמ"ג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריח סעיף ט:

ע ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף י:

עא ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שכט סעיף ג:

עב ח מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תריח סעיף ט:

עג ט י כ ל מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה יז:

דף פג עמוד בעריכה

עד א מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף ו:

דף פד עמוד אעריכה

עה א מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף ג:

דף פד עמוד בעריכה

עו א מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יא:

עז ב מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יב:

עח ג מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה טז והלכה יז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יג:

עט ד ה ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כ והלכה כא , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכט סעיף ב:

פ ז מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כו , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לג:

דף פה עמוד אעריכה

פא א ב ג ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כו , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לד:

פב ה מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יח , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכט סעיף ד:

פג ו מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה כא , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף א:

פד ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שכט סעיף ד:

דף פה עמוד בעריכה

פה א מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ג:

פו ב ג מיי' פ"ד מהל' תשובה הלכה א:

פז ד ה מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ט:

פח ו מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ט:

דף פו עמוד אעריכה

פט א ב ג ד מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ד:

צ ה ו מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה יא:

דף פו עמוד בעריכה

צא א מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה א , סמג לאוין טז:

צב ב מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ה:

צג ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה:

צד ד מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ח , סמג עשין טז , טור ושו"ע או"ח סי' תרז סעיף ד:

צה ה מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ח:

דף פז עמוד אעריכה

צו א מיי' פ"ד מהל' תשובה הלכה א:

צז ב ג ד מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ט , סמג עשין טז , טור ושו"ע או"ח סי' תרו סעיף א:

צח ה מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תרו סעיף ב:

דף פז עמוד בעריכה

צט א מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תרו סעיף א:

ק ב מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תרז סעיף א:

קא ג ד מיי' שם:

קב ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרז סעיף א בהג"ה:

קג ו מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרז סעיף ג בהג"ה:

קד ז מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ח , ומיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ז , טור או"ח מסי' תריט עד סי' תרכד:

קה ח (מיי' פ"א שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכד סעיף א):

קו ט מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ו , מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ו , מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ט , סמג עשין יט , טור או"ח סימן רלה רלו רלז:

דף פח עמוד אעריכה

קז א מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב והלכה ג , ומיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג עשין רמג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף יא וסעיף יב , וטור ושו"ע יו"ד סי' קצז סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף ה:

קח ב מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו , סמג לאוין ו:

קט ג (מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף יא):

קי ד טור ושו"ע או"ח סי' תרטו סעיף ב: