שולחן ערוך אורח חיים תריג ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ההולך לשמור פירותיו מותר לעבור במים כאבהליכה אבל לא בחזרה:

הגה: וכל מקום דמותר לעבור במים כבאפילו היה לו דרך שיכול להקיף ביבשה מותר לעבור דלמעט בהילוך עדיף טפי (א"ז):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ט) מותר לעבור:    משום הפסד ממון (ר"ן):

(י) דלמעט בהילוך:    ולענין מעשה נ"ל להחמיר וכן כ' רש"ל בביאורי סמ"ג דגבי רבו מיירי שאין לו דרך אחר ולכן מותר לעבור עד כאן ל' בית חדש ולא ידעתי מאי חומרא היא דהא לדברי רבי משה איסרלש אסור להקיף ועיין סי' תצ"ח סעיף ז' וסימן תק"י ס"ח דאסור לישא משא גדול בבת אחת אף על גב דמפיש בהילוך כדי שלא יהא כעובדא דחול כ"ש כאן דיש איסור רחיצה וגזירה דלמא מתווסן מאניה במיא ואתי לידי סחיטה כדאיתא בגמרא דלא חיישינן במה שמרבה בהילוך כן נראה לי:

באר היטב

(י) טפי:    וב"ח בשם רש"ל כתב שיקיף וכן דעת אחרונים.


משנה ברורה

(כא) בהליכה:    משום הפסד ממון:

(כב) אפילו היה לו דרך וכו' מותר לעבור:    והאחרונים הסכימו דמוטב להקיף ולא לעבור:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש