שולחן ערוך אורח חיים תקנד טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נעילת הסנדל, דווקא של עור; לאבל של בגד או של עץ או של שעם (פירוש קליפי עץ) וגמי, מותר. לאושל עץ מחופה עור יאאסור:

מפרשים

ט"ז

(ז) ושל עץ מחופה עור אסור. - כ"ש שיש לאסור אותן שיש להן בתי שוקיים של עור דהיינו גם מה שעל הרגלים של עור וגם אותן שהן של בגד רק שהשוליים של עור אסור כנלע"ד:

מגן אברהם

(טז) נעילת הסנדל:    כתוב בס' משפטי שמואל בתי שוקיים שמקצתן מחופין עור אסור לילך בהן עיין סי' קכ"ח ס"ה וב"ה החמיר לילך יחף לגמרי:

באר היטב

(יא) אסור:    כתב הט"ז כ"ש שיש לאסור לאותן שיש להם בתי שוקיים של עור דהיינו גם מה שעל הרגלים של עור וגם אותן שהן של בגד רק שהשוליים של עור אסור עכ"ל: וב"ח מחמיר לילך יחף לגמרי מ"א. ואע"פ שאסור בט"ב בנעילת הסנדל מ"מ מברכין שעשה לי כל צרכי והאר"י ז"ל פסק שלא לברך.

ביאור הגר"א

נעילת כו'. עסי' תרי"ד ס"ב וסימן ש"א סט"ז מש"ש

משנה ברורה

(ל) אבל של בגד או של עץ וכו' – רוצה לומר, אף על גב דמגן על רגלו, וגם עשוי בצורת מנעל ממש, שרי, דלא נקרא מנעל אלא של עור:

(לא) ושל עץ מחופה עור – מלמעלה. ואף דהשוליים הם גם כן של עץ, מכל מקום אסור. והוא הדין אם היה של בגד ומחופה בעור מלמעלה, או השוליים הם של עור, אסור, ועיין בשערי תשובה [אחרונים].

  • והנה אף על פי שאסור בתשעה באב וביום הכיפורים בנעילת הסנדל, מכל מקום הסכימו הרבה אחרונים שיוכל לברך ברכת שעשה לי כל צרכי:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש