שולחן ערוך אורח חיים תרכד

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תרכד | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

סדר מוצאי יום הכיפורים
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף אעריכה

מתפללים תפלת ערבית ואומר הבדלה בחונן הדעת:

סעיף בעריכה

צריך להוסיף מחול על הקודש גם ביציאתו שימתינו מעט אחר יציאת הכוכבים:

סעיף געריכה

מבדילים על הכוס ואין מברכים על הבשמים אפילו אם חל להיות בשבת:

סעיף דעריכה

מברכים על האור. ואין מברכים במוצאי יום הכפורים על האור שהוציאוהו עתה מן האבנים. ויש אומרים שמברכים עליו מעמוד ראשון ואילך.

סעיף העריכה

ישראל שהדליק מעובד כוכבים אין מברכים עליו במוצאי יום הכיפורים אף על פי שבמוצאי שבת מברכין עליו שאין מברכין במוצאי יום הכיפורים אלא על האור ששבת מבעוד יום ממש או על האור שהודלק ממנו וכן נהגו להדליק מעששית של בית הכנסת ומיהו אפילו אם הודלק ביום הכיפורים אם הודלק בהיתר כגון לחולה יכולים לברך עליו:

הגה: יש אומרים להבדיל על נר של בית הכנסת (המגיד פרק כ"ט ואבודרהם ואור זרוע). ויש אומרים שאין להבדיל עליו אלא מדליקין נר אחר ממנו. והנכון להבדיל על שניהן ביחד דהיינו להדליק נר אחד מנר בית הכנסת ולא יבדיל על נר עצמו של בית הכנסת לחוד (מהרי"ל). ושאר דיני נר עיין לעיל סימן רצ"ח.
ואוכלים ושמחים במוצאי יום הכיפורים דהוי קצת יום טוב (טור מהרי"ו אור זרוע).
ויש מחמירים לעשות שני ימים יום כיפור, ויש לזה התרה, ואין לנהוג בחומרא זו משום דיש לחוש שיבא לידי סכנה (אור זרוע).
מי שמתענה תענית חלום למחרת יום כיפור -- אין צריך להתענות כל ימיו (מנהגים).
אין אומרים תחינות ולא "צדקתך..וצדקתך" מיום כיפור עד סוכות.
והמדקדקים מתחילים מיד במוצאי יום כיפור בעשיית הסוכה כדי לצאת ממצוה אל מצוה (מהרי"ל ומנהגים והגהות מיימוני פרק ב' דברכות מהרי"ו):