שולחן ערוך אורח חיים תקנד יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ההולך להקביל כגפני רבו או אביו או מי שגדול ממנו, או לצרכי מצווה, עובר במים עד צווארו ואינו חושש, כדוכן בחזרה מותר:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יב) פני רבו:    נ"ל שהולך בחול להקביל פני רבו בשבת דבחול אין חייב להקביל פני רבו א"נ נהי דחיובא ליכא בחול מ"מ מצוה איכא וכ"מ בחגיגה:

(יג) בחזרה מותר:    דאם יהא אסור לחזור ימנע מלילך לדבר מצוה:

באר היטב

משנה ברורה

(כג) פני רבו כו' – אפילו בחול, דאף דחיובא ליכא להקביל פניו בחול, מכל מקום מצווה איכא, שמא ישמע ממנו איזה דבר תורה.

ודווקא תלמיד ההולך אצל הרב; אבל לילך הרב אצל תלמיד, לא התירו לעבור במים, שאם יצטרך לו תלמידו, ילך הוא אצל רבו. וכן בששניהן שווין גם כן אסור:

(כד) וכן בחזרה מותר – דאם יהא אסור לחזור, יימנע מלילך לדבר מצווה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש