סמ"ג לאו קסד

<< · סמ"ג · לאו · קסד · >>


מצות לאו קסד - לא לחוס על הרודף

הזהירה תורה שלא לחוס על הרודף כמו שדורש בספרי [תצא] ממקרא שנ' וקצותה את כפה ולא תחוס עיניך לרבנן דרבי יהודה עניין הכתוב שכל החושב להכות את חבירו הכאה שממיתה אותו אחד במבושיו ואחד בכל דבר שיש בו סכנת נפשות מ"ע להציל הנרדף בכפו של רודף כאשר בארנו בסמ"ע [מ"ע ע"ז] ואם אין יכולין מצילין אותו אף בנפשו שנ' לא תחוס עיניך לפיכך שנו חכמים במסכת אהלות [דף ל'] כך שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר במעיה בין בסם בין ביד מפני שהוא כרודף אחריה להורגה ואם משהוציא את ראשו אין נוגעין בו מפני שאין דוחין נפש מפני נפש וזהו טבעו של עולם, ולפי ברייתא שהביא רבינו שלמה בפירוש חומש [פרש' כי תצא] וקצותה את כפה ממון בגזירה שוה דלא תחוס לא תחוס מעדי' זוממין ורבי יהודה שנאה בספרי [בברייתא דלעיל] וחולק על תנא קמא גם בזה יש בו עשה ול"ת.