שולחן ערוך אורח חיים תריג יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שראה קרי בזמן הזה ביום הכיפורים אם לח הוא מקנחו במפה ודיו ואם יבש הוא כזאו שנתלכלך כחרוחץ מקומות המלוכלכים בו לבד ומתפלל כטואסור לרחוץ גופו או לטבול לאע"פ שבשאר ימות השנה הוא רגיל לטבול לתפלה:

מפרשים

 

משנה ברורה

(כז) או שנתלכלך:    ר"ל שנתלכלך מזה בשרו בכמה מקומות:

(כח) רוחץ מקומות וכו':    היינו שרוחץ בשרו ביד ולא בבגד שלא יבא לידי סחיטה (אחרונים):

(כט) ואסור לרחוץ גופו:    היינו בשאר מקומות וכן אסור לשפוך עליו ט' קבין מים אפילו מי שנוהג כך בשאר ימות השנה:

(ל) אע"פ שבשאר ימות השנה וכו':    דבזמן הזה אין צריך טבילה לבעל קרי מדינא לא לדברי תורה ולא לתפלה כדלעיל בסימן פ"ח ואין להתיר משום זה איסור רחיצה:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש