פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רג

סעיף אעריכה

על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה:

סעיף בעריכה

על התותים הגדלים בסנה בורא פרי האדמה.

הגה: דלא מקרי עץ אלא שמוציא עליו מעצו אבל מה שמוציא עליו משרשיו לא מקרי עץ והני כיון דכלה עציו לגמרי בחורף והדר פרח משרשיו מברכין עליו בורא פרי האדמה (טור ומרדכי בשם תשובת הגאונים):

סעיף געריכה

המאוזי"ש [בננות] בורא פרי האדמה:

סעיף דעריכה

על פירות שמוציאין אילני סרק שהכל:

סעיף העריכה

בני אסא אף על גב דבישלן והויין כפירות אינו מברך אלא שהכל:

סעיף ועריכה

על זנגביל שמרקחים אותו כשהוא רטוב בורא פרי האדמה ונראה דהוא הדין אם מרקחים אותו יבש כיון שעל ידי כך הוא ראוי לאכילה הזנגביל עיקר ומברך עליו בורא פרי האדמה:

סעיף זעריכה

בשמים שחוקים ומעורבים עם סוקר הבשמים עיקר ומברך עליהם כדין ברכת אותם בשמים:

סעיף חעריכה

צנון מברך עליו בורא פרי האדמה: