פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרד

סעיף אעריכה

מצוה לאכול בערב יום כיפור ולהרבות בסעודה.

הגה: ואסור להתענות בו אפילו תענית חלום (מהרי"ל). ואם נדר להתענות בו, עיין לעיל סי' תק"ע סעיף ב':

סעיף בעריכה

אין נופלים על פניהם בערב יום הכיפורים.

הגה: וגם אין אומרים "למנצח" ו"מזמור לתודה" (מנהגים).
גם אין אומרים קודם עלות השחר הרבה סליחות. ויש מקומות נוהגים להרבות בסליחות, והכל לפי המנהג.
ולענין אמירת "אבינו מלכנו" בערב יום כיפור, יש בו מחלוקת בין אחרונים. ומנהג עירי שלא לאומרו, כי אם כשחל יום כיפור בשבת, שאין אומרים בו "אבינו מלכנו", אז אמרינן אותו ערב יום כיפור שחרית: