שולחן ערוך אורח חיים תריג ז


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

כהרב אסור לעבור במים כדי לילך אצל תלמידו:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

(ט) תלמידו:    ואם א"א לו לתלמיד לילך מותר לרבו לילך אצלו ט"ז. ובלבוש לא כ"כ עיין שם.


משנה ברורה

(כ) הרב אסור וכו':    עיין לעיל בסימן ש"א במ"ב סקי"א:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש