שולחן ערוך אורח חיים תרז א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

צריך להתוודות במנחה אקודם סעודה המפסקת.

הגה: בויחיד אומרו אחר שגמר תפילתו, ושליח ציבור אומרו גביום כיפור דבתוך התפילה. (טור):

מפרשים

 

מגן אברהם

(א) קודם סעודה:    שמא יארע דבר קלקלה בסעודה ולא יוכל להתודות: 

באר היטב

(א) להתודות:    ויכה באגרוף על החזה והאר"י ז"ל ע"פ ס"ג. ובמדרש קהלת שיכה על הלב וכתב של"ה ראוי להתודות אחר אכילה ג"כ קודם חשיכה. 

משנה ברורה

(א) קודם סעודה המפסקת – שמא יארע לו דבר קלקלה בסעודה, שייחנק או שתיטרף דעתו, ולא יוכל להתוודות אחר כך. ויש פוסקים שסוברין שצריך להתוודות גם אחר אכילה קודם חשיכה. וראוי להחמיר כדעה זו (של"ה). וכן נהגו בזמנינו, שאומרים אז תפילה זכה:

(ב) ויחיד אומרו אחר שגמר תפילתו – רוצה לומר, בין ערב יום כיפור במנחה ובין ביום הכיפורים, אימתי שמתוודה אומרו אחר שגמר תפילתו, קודם "אלהי נצור":

(ג) אומרו ביום כיפור – אבל במנחה כשחוזר התפילה אינו אומר כלל הווידוי, כדלקמן בס"ה בהג"ה:

(ד) בתוך התפילה – רוצה לומר שכוללו בתוך הברכה האמצעית:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש