<< · סמ"ג · לאו · סח · >>


מצות לאו סח - לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים

כל העושה מלאכה ביום הכיפורים ביטל מצות עשה המפורשת בספר מצות עשה (מצוה ל"א) ועובר על לא תעשה, שנאמר "ובעשור לחדש וגו' כל מלאכת עבודה לא תעשו".

ותנן במגילה (דף ז:) אין בין שבת ליום הכיפורים אלא שזדון מלאכת שבת בסקילה וביום הכיפורים בכרת. הא לכל דבריהם זה וזה שוין, בין לענין עושה מלאכה בשגגה שחייב בשניהם קרבן חטאת קבועה, בין באיסור מלאכה דאורייתא ודרבנן, בין באיסור טלטול. וביומא [דף י"ד] מסיק דלית לדרפרם דאמר אין עירוב ואיסור הוצאה לי"ה וכ"ש לי"ט.