שולחן ערוך אורח חיים תרח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תרח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

סדר סעודה המפסקת
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף אעריכה

אוכלים ומפסיקים קודם בין השמשות, שצריך להוסיף מחול על הקודש. ותוספת זה אין לו שיעור; אלא קודם בין השמשות, שזמנו אלף וחמש מאות אמה קודם הלילה, צריך להוסיף מחול על הקודש, מעט או הרבה:

סעיף בעריכה

נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה, והן אינן יודעות שמצווה להוסיף מחול על הקודש, אין ממחין בידן, כדי שלא יבואו לעשות בזדון.

הגה: והוא הדין בכל דבר איסור, אמרינן מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין. ודווקא שאינו מפורש בתורה, אף על פי שהוא דאורייתא. אבל אם מפורש בתורה, מוחין בידם (ר"ן פ"ד דביצה והרא"ש בשם העיטור). ואם יודע שאין דבריו נשמעין, לא יאמר ברבים להוכיחן, רק פעם אחת, אבל לא ירבה בתוכחות, מאחר שיודע שלא ישמעו אליו. אבל ביחיד, חייב להוכיחו עד שיכנו או יקללנו (ר"ן סוף פרק הבא על יבמתו):


סעיף געריכה

אם הפסיק מאכילתו בעוד היום גדול, יכול לחזור ולאכול, כל זמן שלא קיבל עליו התענית.

הגה: ועיין לעיל סימן תקנ"ג, דאם קיבל בלב לא הוי קבלה:

סעיף דעריכה

בערב יום הכיפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יהא שבע ומתגאה כשיתפלל.

הגה: וכן אין אוכלים דברים המחממים את הגוף, שלא יבוא לידי קרי. וכן אין לאכול מאכלי חלב, שמרבים זרע. אך בסעודת שחרית נוהגין לאוכלן (מהרי"ל):