שולחן ערוך אורח חיים תרטו ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הרואה קרי בליל יום הכיפורים גידאג כל השנה ואם עלתה לו השנה דמובטח לו שהוא בן העולם הבא.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ב) ידאג כל השנה:    שהקב"ה אין חפץ בשמושו:

(ג) מובטח לו:    שנראה שצדיק הוא וא"צ לעינוי ובעל הלבוש כתב כאן פנים נגד הגמרא ע"ש:

באר היטב

(ב) ידאג:    בסוף הכוונת סוף פ"ק דיה"כ תמצא תיקון לזה והוא מנוסה. וכ"כ בספר משנת חסידים. וע' הגהות מהרי"ל מ"ש מענין זה. ועיין בספר מענה לשון ג"כ.


משנה ברורה

(ג) ידאג כל השנה שמא לא קבלו תעניתו ושמראים לו שהקב"ה אין חפץ בשימושיו ועיין באחרונים שכתבו דהוא דוקא כשלא היה מחמת רוב אכילה ושתיה או מחמת הרהור וכדומה אבל כשיודע שבא מחמת הרהור וכדומה אף דגדול עונו מ"מ אינו בספק מיתה כי הוא בעצמו גרם לו וכן אם עלתה לו שנה אינו מובטח שהוא בן עוה"ב. איתא בספרים דעיקר תיקון למי שנכשל ח"ו בזה שיתחזק מכאן ולהבא בימי חייו בלימוד התורה וזכות התורה תגין עליו וכדאיתא במדרש תנחומא אם חטא אדם ונתחייב מיתה לשמים מה יעשה ויחיה אם למוד לשנות פרק אחד ישנה שני פרקים ואם למוד לשנות דף אחד ישנה שני דפים. [ואם אינו יודע ללמוד יתעסק עכ"פ במידת הצדקה והחסד ויחיה כמו שנאמר רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד עי"ש במדרש] ועיקר לימוד התורה יהיה ע"מ לקיים דהלומד ואינו מקיים נוח לו שלא נברא כמו שאחז"ל וגם לא יהיה בכחה להגין עליו ח"ו:

(ד) מובטח לו וכו' שבודאי יש לו זכיות הרבה שהגינו עליו והוא יאריך ימים כדכתיב יראה זרע יאריך ימים. וראוי לתת שבח והודאה על שניתן לו חיים מן השמים [קרבן נתנאל בסוף יומא באות ע"ז ע"ש הנוסח וע"ש מה שכתב מקודם בשם האר"י ז"ל]:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש