שולחן ערוך אורח חיים שא טו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין הקיטע יוצא בקב שלו דהיינו שעושה כמין דפוס של רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו ואינו עושה זה להלך בו שעל כל פנים צריך הוא למקלו אלא כוונתו כדי שלא יראה חסר רגל אלא נכה רגל כיון דאינו צורך הילוכו אסור:

מפרשים

 

משנה ברורה

(נו) כיון דאינו וכו':    היינו דע"כ חיישינן דילמא משתליף מרגלו ואתי לאתויי ד"א:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש