פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תריא

סעיף אעריכה

יום הכיפורים לילו כיומו לכל דבר ומה הם הדברים האסורים בו?

  1. מלאכה
  2. אכילה שתיה
  3. רחיצה
  4. סיכה
  5. נעילת הסנדל
  6. תשמיש המטה

ואין חיוב כרת אלא על מלאכה ואכילה ושתיה:

סעיף בעריכה

כל מלאכה שחייבים עליה בשבת חייבים עליה ביום הכיפורים וכל שבשבת פטור אבל אסור גם ביוה"כ כן אלא שבשבת זדונו בסקילה ויום הכיפורים זדונו בכרת וכל שאסור לטלטלו בשבת אסור לטלטלו ביום כיפור והתירו לקנב ירק ולפצוע אגוזים מן המנחה ולמעלה כשחל בחול והאידנא נהגו לאסור:

הגה: אם נפלה דליקה ביו"כ מותר להציל סעודה אחת לצורך לילה כמו שמציל בשבת לסעודת מנחה (ר"ן פרק כל כתבי) וכבר נתבאר סימן של"ד כיצד נוהגין בזמן הזה בדליקה בשבת והוא הדין ביו"כ ונהגו שהתינוקות משחקים באגוזים (אגודה ומהרי"ל) ואין למחות בידם אפילו קודם מנחה ונשתרבב המנהג מדין הפצעת אגוזים הנזכר (ד"ע):