שולחן ערוך אורח חיים תריא א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יום הכיפורים אלילו כיומו לכל דבר ומה הם הדברים האסורים בו?

  1. במלאכה
  2. אכילה שתיה
  3. רחיצה
  4. סיכה
  5. נעילת הסנדל
  6. תשמיש המטה

גואין חיוב כרת אלא על מלאכה ואכילה ושתיה:

מפרשים

 

מגן אברהם

ומ"מ כולהו דאורייתא (ב"ח ולבוש):
 

באר היטב

(א) ואין חיוב כרת:    ומ"מ כולהו דאורייתא. ב"ח ולבוש.
 

משנה ברורה

(א) לילו כיומו דכתיב מערב עד ערב:

(ב) מלאכה אכילה וכו' בגמרא ילפינן להו מכמה קראי דכל הני נקרא עינוי וממילא כולהו בכלל ועניתם את נפשותיכם:

(ג) ואין חיוב כרת אלא וכו' אבל אינך אין בהם אלא איסורא גרידא מ"מ יש אומרים שהוא מן התורה דהא ילפינן להו בש"ס מקראי וי"א שאינן אלא מדרבנן וקראי אסמכתא בעלמא נינהו ונ"מ לענין איזה ספק ולמעשה ראוי להחמיר:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש