עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ג

דף יז עמוד ב עריכה

א ג מיי' פ"ד מהל' אבילות הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ג', סמג עשין יח ועשה כ, טור ושו"ע או"ח סי' ע"א סעיף א':

ב ד מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' ע"ב סעיף א', [ ובטור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ח סעיף א' ]:

ג ה ו מיי' ספ"ו מהל' תפלה, ומיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה א', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ו סעיף א':

ד ז מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ו', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"א סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף ה':

דף יח עמוד א עריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כ"ג, ומיי' פי"ד מהל' אבל הלכה י"ג, [ ומיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ו' ], סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ה סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' ע"א סעיף ז', [ וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שס"ז סעיף ב' וסעיף ג ]:

ו ב מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ע"א סעיף ג' וסעיף ד, ובטור ושו"ע יו"ד סי' שמ"א סעיף ו':

ז ג מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה י"ד, סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ת"ג סעיף י':

(ד) [ מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ג' ]

ח ד (מיי' וסמג שם), טור ושו"ע יו"ד סי' שס"א סעיף ג'

(ה) [ טור ושו"ע או"ח סי' כ"ג סעיף א', ובטור ושו"ע יו"ד סי' שס"ז סעיף ד' ]:


דף יט עמוד א עריכה

ט א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ג:

י ב מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י"ד והלכה יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ג סעיף ז', ובטור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ז:

יא ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ו':

יב ד מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה י"ט, סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ח סעיף ט':

יג ה מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ג':

יד ו מיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ו סעיף א':

טו ז מיי' פי"ב מהל' כלים הלכה ה':

טז ח מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ד', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ב סעיף ב', טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ח סעיף ב':

יז ט מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ב סעיף ג' [ טור ושו"ע יו"ד סי' שד"מ סעיף י"ב ]:

(י) [ רמ"א בהגה' שו"ע יוד סי' שעו סעיף ב ]:

יח י מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ו', סמג שם, טוש"ע שם סעיף ד:

דף יט עמוד ב עריכה

יט א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ו', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ב סעיף ה':

כ ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כ"ט, סמג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ג:

כא ג מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ב סעיף א':

כב ד ה מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח':

כג ו מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה י"ד, טור יו"ד סימן שעב:

כד ז מיי' פי"א מהל' אבידה הלכה י"ח [והלכה יג ושם פי"ב], סמג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ב' וסעיף ג:

דף כ עמוד א עריכה

כה א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף א':

כו ב מיי' פ"ד מהל' ק"ש , סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע' סעיף א' וסעיף ב:

דף כ עמוד ב עריכה

כז א מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ג, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ג':

כח ב מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ב', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ו סעיף א':

כט ג מיי' פ"ה מהל' מזוזה הלכה י', סמג עשין כג, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"א סעיף ג':

ל ד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה א', סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ו סעיף א' ב:

לא ה מיי' פי"ב מהל' עבודה זרה הלכה ג', סמג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף ב':

(ה) [ מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה א', טוש"ע שם ]:

לב ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"א:

לג ז ח מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ט"ו וטז, סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ו סעיף ב':

לד ט (מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ח):

לה י כ טור ושו"ע או"ח סי' ס"ב סעיף ג' (ד):

דף כא עמוד א עריכה

לו א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י"ג, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ז:

לז ב ג מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ו', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ו סעיף א':

לח ד מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ח סעיף ב':

לט ה מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ז סעיף א':

דף כא עמוד ב עריכה

מ א [ טור ושו"ע או"ח סי' ק"ט סעיף א' ]:

ב מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט"ז, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ט סעיף א':

מא ג מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' נ"ה סעיף א':

מב ד מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ז':

מג ה מיי' פי"א מהל' עו"ג הלכה ט"ו, סמג לאוין נה, טור יו"ד סימן קעט:

מד ו מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו:

דף כב עמוד א עריכה

מה א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ח:

מו ב מיי' פ"י מהל' בכורים הלכה א', סמג עשין קמג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ג סעיף א':

מז ג מיי' פ"ח מהל' כלאים הלכה י"ג, סמג לאוין רפ, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף א':

מח ד מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ד', (ומיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ט'), ומיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ח', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ח, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ט':

מט ה מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ד', ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ד', סמג לאוין פא, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ח, וטור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' כ"ה סעיף ב':

נ ו טור א"ח סי' רמא:

נא ז טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ע"ה:

נב ח טור א"ח בב"י סי' פח:

דף כב עמוד ב עריכה

נג א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ו':

נד ב מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ז':

נה ג ד מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ט', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' פ"א סעיף ב':

נו ה מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ו סעיף ח':

נז ו ז מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ח:

דף כג עמוד א עריכה

נח א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"ג, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ה':

נט ב ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ב סעיף א':

ס ד מיי' וסמג שם, טוש"ע שם סעיף א ג:

סא ה ו מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ז, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ג סעיף ה', [ רב אלפס כאן ובהל' תפילין דף עה ]:

סב ז מיי' וסמג שם, טוש"ע שם סעיף א:

(ח) [מיי' שם]:

סג ח ט י מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ב סעיף ה':

סד כ ל מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ב סעיף ו':

דף כג עמוד ב עריכה

סה א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ו סעיף א':

סו ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ח, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ג סעיף א':

סז ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ד:

סח ד מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ו סעיף א':

סט ה מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף ד':

ע ו מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ב':

עא ז ח מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט"ז, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ' סעיף ח':

עב ט מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ב סעיף ג':

עג י כ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כ"ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' מ' סעיף ג':

דף כד עמוד א עריכה

עד א מיי' וסמג טוש"ע שם:

עה ב טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף א':

עו ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ח, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ג סעיף ב':

עז ד מיי' שם, טוש"ע שם סעיף א:

עח ה ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ט', סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ד סעיף ד', ובטור ושו"ע או"ח סי' ר"ו סעיף ג', [ טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ח סעיף א' ]:

עט ז מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ח, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ג סעיף ג':

פ ח מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ט, טוש"ע שם סעיף ד:

פא ט מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':

פב י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ט"ז, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף א':

פג כ מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף ג', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':

פד ל [מיי' שם], טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף ב', וטוש"ע אה"ע שם:

פה מ נ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט', סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ' סעיף א':

פו ס מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"א, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ז סעיף א':

דף כד עמוד ב עריכה

פז א טור ושו"ע או"ח סי' צ"ז סעיף ג':

פח ב טור ושו"ע או"ח סי' צ"ז סעיף ד':

פט ג [טור שו"ע שם ס"א]

ד מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"א, טוש"ע שם סעיף א:

צ ה טור ושו"ע או"ח סי' ק"ג סעיף ג':

צא ו ז מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"א, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ז סעיף ב':

צב ח ט מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"א סעיף ב':

צג י מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ג סעיף א':

צד כ מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"ב, טוש"ע שם סעי' ב:

צה ל מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ז, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ד סעיף א':

צו מ ש"ע י"ד סי' רמו סעיף כו בהגה:

צז נ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ה סעיף ב':

צח ס ע מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ד, ופמיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ה סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' ס"ה סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' ע"ח:

צט פ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ד סעיף ו':

דף כה עמוד א עריכה

ק א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ז', וטור ושו"ע או"ח סי' ע"ד סעיף ו' וטור ושו"ע או"ח סי' צ"א סעיף א':

קא ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כ', סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ג סעיף ח':

קב ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ו סעיף ד':

קג ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ב, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ט סעיף א':

קד ה שם סעיף ח:

קה ו [ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ט', טוש"ע ] שם סעי' ב:

קו ז מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף כ"ו:

קז ח מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ט סעיף א':

קח ט י כ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ט סעיף ט':

קט ל מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ו סעיף ג':

קי מ מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י"ב:

קיא נ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ג, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ו סעיף ג':

קיב ס ע מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ט"ו וע"ש בכסף משנה, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ו סעיף ז':

קיג פ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ב סעיף א' [וסעיף ב]:

דף כה עמוד ב עריכה

קיד א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ז', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ד סעיף ב':

קטו ב מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ז, טוש"ע שם סעיף ה:

קטז ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ו סעיף א':

קיז ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף ה':

קיח ה ו מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ו סעיף ו':

קיט ז ח מיי' שם, טוש"ע שם סעי' ב:

קכ ט מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף ד':

קכא י מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ע"ד סעיף ב' (וסימן פו):

קכב כ ל מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' ע"ז סעיף א':

קכג מ (נ) מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ז סעיף א':

נ [טור שם]:

קכד ס ע מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כ"ד, ומיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ז', סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ' סעיף ב', ובטור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף ו', [ ובטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ח' ]:

דף כו עמוד א עריכה

קכה א [טוש"ע שם ושם]

ב מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף ו' [ובי"ד שם]:

קכו ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ע"ט סעיף א':

קכז ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ב', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ג סעיף א':

קכח ה מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ג סעיף ב':

קכט ו טור ושו"ע או"ח סי' פ"ג סעיף ד':

קל ז מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ה', (סמג עשין יח, טור או"ח סי' פח):