פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ג

דף יז עמוד בעריכה

דף יח עמוד אעריכה

דף יט עמוד אעריכה

דף יט עמוד בעריכה

דף כ עמוד אעריכה

דף כ עמוד בעריכה

דף כא עמוד אעריכה

דף כא עמוד בעריכה

דף כב עמוד אעריכה

דף כב עמוד בעריכה

דף כג עמוד אעריכה

דף כג עמוד בעריכה

דף כד עמוד אעריכה

עד א מיי' וסמג טוש"ע שם:

עה ב טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף א:

עו ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יח , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עג סעיף ב:

עז ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

עח ה ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ט , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' עד סעיף ד , ובטור ושו"ע או"ח סי' רו סעיף ג , [ טור ושו"ע יו"ד סי' שכח סעיף א ]:

עט ז מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יח , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עג סעיף ג:

פ ח מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יט , טוש"ע שם סעיף ד:

פא ט מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

פב י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה טז , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף א:

פג כ מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף ג , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

פד ל [מיי' שם] , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף ב , וטוש"ע אה"ע שם:

פה מ נ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מ סעיף א:

פו ס מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יא , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צז סעיף א:

דף כד עמוד בעריכה

דף כה עמוד אעריכה

ק א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ז , וטור ושו"ע או"ח סי' עד סעיף ו וטור ושו"ע או"ח סי' צא סעיף א:

קא ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כ , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מג סעיף ח:

קב ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ד:

קג ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יב , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עט סעיף א:

קד ה שם סעיף ח:

קה ו [ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ט , טוש"ע ] שם סעי' ב:

קו ז מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף כו:

קז ח מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עט סעיף א:

קח ט י כ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' עט סעיף ט:

קט ל מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ג:

קי מ מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה יב:

קיא נ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יג , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ג:

קיב ס ע מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה טו וע"ש בכסף משנה , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ז:

קיג פ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ז, סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' פב סעיף א [וסעיף ב]:

דף כה עמוד בעריכה

דף כו עמוד אעריכה