עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ג

דף יז עמוד בעריכה

א ג מיי' פ"ד מהל' אבילות הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ג , סמג עשין יח ועשה כ , טור ושו"ע או"ח סי' עא סעיף א:

ב ד מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' עב סעיף א , [ ובטור ושו"ע יו"ד סי' שנח סעיף א ]:

ג ה ו מיי' ספ"ו מהל' תפלה , ומיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה א , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' קו סעיף א:

ד ז מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ו , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמא סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף ה:

דף יח עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כג , ומיי' פ"יד מהל' אבל הלכה יג , [ ומיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ו ] , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מה סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' עא סעיף ז , [ וטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שסז סעיף ב וסעיף ג ]:

ו ב מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' עא סעיף ג וסעיף ד , ובטור ושו"ע יו"ד סי' שמא סעיף ו:

ז ג מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה יד , סמג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' תג סעיף י:

(ד) [ מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ג ]

ח ד (מיי' וסמג שם) , טור ושו"ע יו"ד סי' שסא סעיף ג

(ה) [ טור ושו"ע או"ח סי' כג סעיף א , ובטור ושו"ע יו"ד סי' שסז סעיף ד ]:


דף יט עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מג:

י ב מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה יד והלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף ז , ובטור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף מז:

יא ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ו:

יב ד מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה יט , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף ט:

יג ה מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף ג:

יד ו מיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תעו סעיף א:

טו ז מיי' פ"יב מהל' כלים הלכה ה:

טז ח מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ד , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עב סעיף ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שנח סעיף ב:

יז ט מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עב סעיף ג [ טור ושו"ע יו"ד סי' שדמ סעיף יב ]:

(י) [ רמ"א בהגה' שו"ע יוד סי' שעו סעיף ב ]:

יח י מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ו , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ד:

דף יט עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ו , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עב סעיף ה:

כ ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כט , סמג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' שג:

כא ג מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' שעב סעיף א:

כב ד ה מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח:

כג ו מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יד , טור יו"ד סימן שעב:

כד ז מיי' פ"יא מהל' אבידה הלכה יח [והלכה יג ושם פי"ב] , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רעב סעיף ב וסעיף ג:

דף כ עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף א:

כו ב מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ע סעיף א וסעיף ב:

דף כ עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יג , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ג:

כח ב מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ב , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קו סעיף א:

כט ג מיי' פ"ה מהל' מזוזה הלכה י , סמג עשין כג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצא סעיף ג:

ל ד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפו סעיף א ב:

לא ה מיי' פ"יב מהל' עבודה זרה הלכה ג , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף ב:

(ה) [ מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה א , טוש"ע שם ]:

לב ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יא:

לג ז ח מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה טו וטז , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפו סעיף ב:

לד ט (מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' פח):

לה י כ טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ג (ד):

דף כא עמוד אעריכה

לו א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' סז:

לז ב ג מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ו , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קו סעיף א:

לח ד מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסח סעיף ב:

לט ה מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קז סעיף א:

דף כא עמוד בעריכה

מ א [ טור ושו"ע או"ח סי' קט סעיף א ]:

ב מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה טז , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קט סעיף א:

מא ג מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' נה סעיף א:

מב ד מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' קד סעיף ז:

מג ה מיי' פ"יא מהל' עו"ג הלכה טו , סמג לאוין נה , טור יו"ד סימן קעט:

מד ו מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' טו:

דף כב עמוד אעריכה

מה א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' פח:

מו ב מיי' פ"י מהל' בכורים הלכה א , סמג עשין קמג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלג סעיף א:

מז ג מיי' פ"ח מהל' כלאים הלכה יג , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף א:

מח ד מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ד , (ומיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ט) , ומיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ח , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' פח , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ט:

מט ה מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ד , סמג לאוין פא , טור ושו"ע או"ח סי' פח , וטור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' כה סעיף ב:

נ ו טור א"ח סי' רמא:

נא ז טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף עה:

נב ח טור א"ח בב"י סי' פח:

דף כב עמוד בעריכה

נג א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ו:

נד ב מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ז:

נה ג ד מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ט , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' פא סעיף ב:

נו ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ח:

נז ו ז מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עח:

דף כג עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יג , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קד סעיף ה:

נט ב ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צב סעיף א:

ס ד מיי' וסמג שם , טוש"ע שם סעיף א ג:

סא ה ו מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יז , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מג סעיף ה , [ רב אלפס כאן ובהל' תפילין דף עה ]:

סב ז מיי' וסמג שם , טוש"ע שם סעיף א:

(ח) [מיי' שם]:

סג ח ט י מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צב סעיף ה:

סד כ ל מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צב סעיף ו:

דף כג עמוד בעריכה

סה א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צו סעיף א:

סו ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יח , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מג סעיף א:

סז ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' מד:

סח ד מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צו סעיף א:

סט ה מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף ד:

ע ו מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ב:

עא ז ח מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה טז , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מ סעיף ח:

עב ט מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' מב סעיף ג:

עג י כ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' מ סעיף ג:

דף כד עמוד אעריכה

עד א מיי' וסמג טוש"ע שם:

עה ב טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף א:

עו ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יח , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עג סעיף ב:

עז ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

עח ה ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ט , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' עד סעיף ד , ובטור ושו"ע או"ח סי' רו סעיף ג , [ טור ושו"ע יו"ד סי' שכח סעיף א ]:

עט ז מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יח , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עג סעיף ג:

פ ח מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יט , טוש"ע שם סעיף ד:

פא ט מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

פב י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה טז , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף א:

פג כ מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף ג , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

פד ל [מיי' שם] , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף ב , וטוש"ע אה"ע שם:

פה מ נ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מ סעיף א:

פו ס מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יא , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צז סעיף א:

דף כד עמוד בעריכה

פז א טור ושו"ע או"ח סי' צז סעיף ג:

פח ב טור ושו"ע או"ח סי' צז סעיף ד:

פט ג [טור שו"ע שם ס"א]

ד מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יא , טוש"ע שם סעיף א:

צ ה טור ושו"ע או"ח סי' קג סעיף ג:

צא ו ז מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יא , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צז סעיף ב:

צב ח ט מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף ב:

צג י מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קג סעיף א:

צד כ מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יב , טוש"ע שם סעי' ב:

צה ל מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יז , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עד סעיף א:

צו מ ש"ע י"ד סי' רמו סעיף כו בהגה:

צז נ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' פה סעיף ב:

צח ס ע מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יד , ופמיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' פה סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' סה סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' עח:

צט פ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עד סעיף ו:

דף כה עמוד אעריכה

ק א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ז , וטור ושו"ע או"ח סי' עד סעיף ו וטור ושו"ע או"ח סי' צא סעיף א:

קא ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כ , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מג סעיף ח:

קב ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ד:

קג ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יב , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עט סעיף א:

קד ה שם סעיף ח:

קה ו [ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ט , טוש"ע ] שם סעי' ב:

קו ז מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף כו:

קז ח מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עט סעיף א:

קח ט י כ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' עט סעיף ט:

קט ל מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ג:

קי מ מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה יב:

קיא נ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יג , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ג:

קיב ס ע מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה טו וע"ש בכסף משנה , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ז:

קיג פ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ז, סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' פב סעיף א [וסעיף ב]:

דף כה עמוד בעריכה

קיד א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ז , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עד סעיף ב:

קטו ב מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יז , טוש"ע שם סעיף ה:

קטז ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף א:

קיז ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף ה:

קיח ה ו מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ו:

קיט ז ח מיי' שם , טוש"ע שם סעי' ב:

קכ ט מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' עה סעיף ד:

קכא י מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' עד סעיף ב (וסימן פו):

קכב כ ל מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' עז סעיף א:

קכג מ (נ) מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' פז סעיף א:

נ [טור שם]:

קכד ס ע מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כד , ומיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ז , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מ סעיף ב , ובטור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף ו , [ ובטור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ח ]:

דף כו עמוד אעריכה

קכה א [טוש"ע שם ושם]

ב מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף ו [ובי"ד שם]:

קכו ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' עט סעיף א:

קכז ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ב , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' פג סעיף א:

קכח ה מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' פג סעיף ב:

קכט ו טור ושו"ע או"ח סי' פג סעיף ד:

קל ז מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ה , (סמג עשין יח , טור או"ח סי' פח):