שולחן ערוך אורח חיים צ כו


שולחן ערוך

כל מקום שאין קורין בו קריאת שמע אין מתפללים בו וכשם שמרחיקים מצואה ומי רגלים וריח רע ומן המת ומראיית הערוה לקריאת שמע כך מרחיקים לתפלה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(פב) מרחיקים לתפלה - וה"ה לת"ת וכל דברי קדושה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

▲ חזור לראש