שולחן ערוך אורח חיים עג ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

אם היה ישן עם אשתו קורא בחזרת פנים לצד אחר ואפילו בלא הפסקת טלית משום דחשיבא כגופו ויש מי שאוסר ונכון לחוש לדבריו:

מפרשים

 

(א) בחזרת פנים:    פי' שיחזירו שניהם אחוריהם זה לזה [כ"מ]:
 

(ב) פנים:    פירוש שיחזירו שניהם אחוריהם זה לזה. כ"מ מ"א.
 

(ה) עם אשתו וכו' משום דאשתו כגופו ורגיל בה וליכא הרהורא ומ"מ צריך חזרת פנים דפנים להדי פנים א"א דליכא הרהורא. ואם האיש מחזיר פניו לבד והאשה נשארת כמות שהיא אף שפניה נגד אחוריו מ"מ הוא מותר לקרות דשוב ליכא הרהור ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בערותה אבל אם תרווייהו רצונם לקרות אז גם היא צריכה להחזיר פניה ואפילו בשרם נוגעים זה בזה מותרים לקרות:

(ו) שאוסר ר"ל בלא הפסקת טלית. ולפי דבריהם צריך מאוד ליזהר בזה בק"ש שעל המטה ובברכת המפיל שיהיה ביניהם הפסקת טלית ואז אפילו פנים להדי פנים מותר וכנ"ל:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש