שולחן ערוך אורח חיים ג

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן ג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

הנהגת בית הכסא
ובו שבעה עשר סעיפים:
אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיז

סעיף אעריכה

כשיכנס לבית הכסא יאמר: "התכבדו מכובדים" וכו' (ברכות ס, ב). ועכשיו לא נהגו לאומרו.

סעיף בעריכה

יהא צנוע בבית הכסא, ולא יגלה עצמו עד שישב.

הגה: ולא ילכו שני אנשים ביחד. גם לא ידבר שם, ויסגור הדלת בעדו משום צניעות (אור זרוע).

סעיף געריכה

אם רוצה למשמש בפי טבעת בצרור או בקיסם לפתוח נקביו, ימשמש קודם שישב, ולא ימשמש אחר שישב, מפני שקשה לכשפים.

סעיף דעריכה

לא יגלה עצמו כי אם מלאחריו טפח, ומלפניו טפחיים. ואשה, מאחריה טפח, ומלפניה ולא כלום.

סעיף העריכה

אם נפנה במקום מגולה שאין בו מחיצות, יכוין שיהיו פניו לדרום ואחוריו לצפון או איפכא, אבל בין מזרח למערב אסור.

(ולהטיל מים בכל ענין שרי) (ב"י בשם הרמב"ם).

סעיף ועריכה

וכן אסור לישן בין מזרח למערב אם אשתו עמו. ונכון להִזהר אפילו כשאין אשתו עמו.

סעיף זעריכה

המטיל מים מן הצופים ולפנים (פירוש, מקום שיכולים לראות משם הר הבית, ומשם והלאה אין יכולים לראות. רש"י), [לא] ישב ופניו כלפי הקודש (אלא לצפון או לדרום), או יסלק הקודש לצדדין.

סעיף חעריכה

כשנפנה בשדה, אם הוא אחורי הגדר – יפנה מיד; ובבקעה, יתרחק עד מקום שלא יוכל חבירו לראות פירועו.

סעיף טעריכה

לא ישב במהרה ובחוזק, ולא יאנוס לדחוק עצמו יותר מדאי, שלא ינתק שיני הכרכשתא.

סעיף יעריכה

לא יקנח ביד ימין.

סעיף יאעריכה

לא יקנח בחרס, משום כשפים. ולא בעשבים יבשים, שהמקנח בדבר שהאור שולט בו, שיניו התחתונות נושרות. ולא בצרור שקינח בו חבירו, מפני שמביא את האדם לידי תחתוניות.

הגה: ועכשיו שבתי כסאות שלנו אינן בשדה, נהגו לקנח (בחרס, וכן נהגו לקנח) בדבר שהאור שולט בו, ואינו מזיק. ופוק חזי מאי עמא דבר (חידושי אגודה פרק המוציא).

סעיף יבעריכה

יפנה בצניעות בלילה כמו ביום.

סעיף יגעריכה

לא ישתין מעומד, מפני ניצוצות הניתזין על רגליו, אם לא שיעמוד במקום גבוה, או שישתין לתוך עפר תחוח (פירוש, קרקע שאינה בתולה, אלא כגון של ארץ חרושה).

סעיף ידעריכה

יזהר שלא יאחוז באמה וישתין, אם לא מעטרה ולמטה, מפני שמוציא שכבת זרע לבטלה, אלא אם כן הוא נשוי. ומידת חסידות ליזהר אפילו הנשוי.

סעיף טועריכה

אפילו מי שאינו נשוי מותר לסייע בביצים.

סעיף טזעריכה

לא הותר לנשוי לאחוז באמה אלא להשתין, אבל להתחכך לא.

סעיף יזעריכה

המשהה נקביו עובר משום בל תשקצו.