פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

קוברים מתי עכו"ם ומנחמים אבליהם מפני דרכי שלום.

סעיף בעריכה

לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות של מת ותפילין בראשו משום לועג לרש. ואם הם מכוסים מותר.

סעיף געריכה

לא יהלך בבית הקברות או בתוך ד' אמות של מת או של קבר וספר תורה בזרועו ויקרא בו או יתפלל. והוא הדין על פה אסור לקרות אלא אם כן לכבוד המת כמו שנתבאר.

(ועיין לעיל סימן שד"מ סעיף ט"ז)

סעיף דעריכה

מותר ליכנס לבית הקברות או לתוך ד' אמות של מת או של קבר והוא לבוש ציצית והוא שלא יהא נגרר על הקבר אבל אם נגרר אסור משום לועג לרש. במה דברים אמורים? בימיהם שהיו מטילים ציצית במלבוש שלובשים לצורך עצמן, אבל האידנא שאין אנו לובשין אותו אלא לשם מצוה -- אסור אפי' אינם נגררים. והני מילי כשהציציות מגולים אבל אם הם מכוסים מותר.

סעיף העריכה

יש נוהגין לקשור שני ציציות שבשני כנפים זה עם זה כשנכנסים לבית הקברות ולא הועילו כלום בתקנתם

סעיף ועריכה

כיון שהרחיק ד' אמות קורא ומתפלל ואפילו רואה הקבר או בית הקברות ואם יש שם מחיצה מותר אחר המחיצה סמוך אפילו תוך ד' אמות לקבר: