פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים קנח ט

שולחן ערוך

צריך ליזהר בנטילת ידים שכל המזלזל בנטילת ידים חייב נידוי ובא לידי עניות ונעקר מן העולם

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

(טז) בנט"י:    אפילו בפעם א'. ועיין ברש"י בסוטה שכתב שאוכל תמיד בלי נט"י ועיין במטה יוסף ח"ב סי' ח"י ס"ק ל"ד.


משנה ברורה

ביאור הלכה