שולחן ערוך אורח חיים ג ד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה כף החיים

שולחן ערוך

לא יגלה עצמו כי אם לאחריו וטפח, ומלפניו טפחיים. ואשה, מאחריה טפח, ומלפניה ולא כלום.

מפרשים

טורי זהב - מגן דוד

(ב) מלאחריו טפח — משום צניעות, ומלפניו משום קילוח. מ"ר. ובטור כתוב בעניין אחר, והסכים ב"י לגירסא זאת.

מגן אברהם

(ד) טפחים — דמתוך שהוא דוחק עצמו לגדולים, הוא בא לידי קטנים, וצריך טפחיים משום קילוח של מי רגלים הבא למרחוק. בספרי פרשת כי תצא איתא שלא יפנה בעמידה.

באר היטב

(ד) טפח — משום צניעות, ומלפניו טפחיים משום קילוח מי רגלים. וכתב הב״ח דנכון להחמיר כחומרת הגירסאות, דהיינו מלפניו ומלאחריו טפח, עיין שם:

משנה ברורה

(ו) טפח – ולא יותר, משום צניעות. ומלפניו טפחיים, דמתוך שהוא דוחק את עצמו לגדולים – הוא בא לידי קטנים, וצריך טפחיים משום קילוח מי רגלים הניתזין למרחוק. והב"ח כתב דנכון להחמיר שיהיה גם מלפניו רק טפח, ולא הסכימו עמו הרבה מהאחרונים. ויזהר שלא ילכלך שם בגדיו וגופו ומנעליו.

כף החיים

(י) סעיף ד: לא יגלה עצמו וכו' — וכשהוא מגלה עצמו לא יגלה עצמו מעומד אלא עד אחר שישב. ולאחר שעשה צרכיו יכסה עצמו קודם שיעמוד. תמיד פרק א' דף כ"ז ע"ב.

(יא) שם: כי אם מלאחריו טפח וכו' — כן עיקר כדברי מרן ז"ל ודלא כב"ח. יד אהרן. הגב"י. מט"י אות ו'. מאמ"ר אות א'. פרמ"ג משבצות זהב אות ב'.

(יב) שם: ומלפניו טפחיים — ואף אם עושה קטנים בלא גדולים, מלפניו טפחיים. פרמ"ג שם.

(יג) שם: מלפניו טפחיים — ואם המקום מטונף ויש חשש שיטנפו בגדיו, אין צריך ליזהר בזה, אלא יגלה כפי הצורך לפי המקום. וכל מה שאפשר למעט בגילוי, ימעט, וכמו שכתב החסד לאברהם ז"ל. וכן נמי כל דאיכא חשש טינוף יש להקל בבית הכסא שיש בו מחיצות ודלת סגור. ולכן בזמן הזה דעל הרוב כל בתי כסאות יש בהם מחיצות ודלת סגור, אין מקפידין בעניין הגילוי. בן איש חי שם אות ה'.===ברכי יוסף ===