פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הרואה כלאים של תורה על חבירו -- אפילו היה מהלך בשוק -- קופץ לו וקורעו מעליו מיד. ואפילו היה רבו. (וי"א דאם היה הלובש שוגג אין צ"ל לו בשוק דמשום כבוד הבריות ישתוק ואל יפרישנו משוגג) (טור בשם הרא"ש).

ואם היה של דבריהם -- אינו קורעו מעליו ואינו פושטו בשוק עד שמגיע לביתו. (וכן בבית המדרש אין צריך למהר לצאת) (טור). ואם היה של תורה -- פושטו מיד:

סעיף בעריכה

אסור להלביש את חבירו כלאים.