פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבע שנים. ושל רבים פעמיים ביובל.

סעיף בעריכה

השוכר בית מחבירו -- השוכר חייב לקבוע בה מזוזה ולתקן מקום קביעותה.

(ואפילו שכר הבית בחזקת שיש לו מזוזה -- לא הוי מקח טעות) (ב"י בשם הרב רבינו מנוחה)

. וכשיצא לא יטלנה בידו

(ואם הקפיד על מעותיה השני צריך לשלם לו) (ב"י בשם הרב מנוח)

.

ואם שכר הבית מעובד כוכבים או ששכרו לעובד כוכבים -- נוטלה ויוצא.

הגה: ועובד כוכבים שבקש שיתנו לו מזוזה ורוצה לקבעה בפתחו אסור ליתנה לו (כך השיב מהרי"ל). ונראה לי דמכל מקום במקום דאיכא למיחש משום איבה ושירע משום זה לישראל שרי (כנ"ל)
.

סעיף געריכה

הכל חייבים במזוזה אפילו נשים ועבדים. ומחנכין את הקטנים לעשות מזוזה לפתחיהם.