פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבע שנים. ושל רבים פעמיים ביובל.

סעיף בעריכה

השוכר בית מחבירו -- השוכר חייב לקבוע בה מזוזה ולתקן מקום קביעותה. (ואפילו שכר הבית בחזקת שיש לו מזוזה -- לא הוי מקח טעות) (ב"י בשם הרב רבינו מנוחה). וכשיצא לא יטלנה בידו (ואם הקפיד על מעותיה השני צריך לשלם לו) (ב"י בשם הרב מנוח).

ואם שכר הבית מעובד כוכבים או ששכרו לעובד כוכבים -- נוטלה ויוצא.

הגה: ועובד כוכבים שבקש שיתנו לו מזוזה ורוצה לקבעה בפתחו אסור ליתנה לו (כך השיב מהרי"ל). ונראה לי דמכל מקום במקום דאיכא למיחש משום איבה ושירע משום זה לישראל שרי (כנ"ל).

סעיף געריכה

הכל חייבים במזוזה אפילו נשים ועבדים. ומחנכין את הקטנים לעשות מזוזה לפתחיהם.