טור אורח חיים מה

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אורח חיים · סימן מה (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

הלכות תפילין

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

טורעריכה

אסור ליכנס בהן לבית הקברות או לתוך ד' אמות של מת כשהן בראשו.

בבית המרחץ, בבית החיצון יכול להניחם לכתחילה. ובבית האמצעי אין יכול להניחם לכתחילה, אבל אם היו בראשו אין צריך לחלצן. ובבית הפנימי, אפילו היו בראשו צריך לחלצן:

בית יוסףעריכה

אסור ליכנס בהם לבית הקברות או לתוך ארבע אמות של מת כשהן בראשו — פשוט ריש פרק מי שמתו. וטעמא, משום דהוי לועג לרש. וכבר כתבתי בסימן כ"ג, דמשמע דדווקא תפילין של ראש אסור, משום דמיתחזו; אבל תפילין שבזרועו, כיון דמיכסו לית בהו משום לועג לרש ושרי. ושל ראש נמי, אם כיסה אותם לית לן בה:


בבית המרחץ בבית החיצון יכול להניחם לכתחילה וכו' עד סוף הסימן — ברייתא בסוף פרק קמא דשבת. ובית החיצון הוא מקום שבני אדם עומדים שם לבושין, ובית האמצעי הוא מקום שמקצת בני אדם עומדים שם לבושים ומקצתם עומדים שם ערומים, ובית הפנימי הוא מקום שבני אדם עומדים שם ערומים:

בית חדש (ב"ח)עריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

אסור ליכנס בהן לבה"ק או לתוך ד' אמות של מת כשהן בראשו ברייתא ר"פ מי שמתו (דף י"ז) לא יהלך אדם בבה"ק ותפילין בראשו וס"ת בזרוען וקורא ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו ואיכא למידק דבגמרא לשם מוקי להך ברייתא דלא יהלך אדם בבה"ק וכו' תוך ד' אמות הוא דאסור חוץ לד' אמות חייב פי' חייב בק"ש דאמר מר מת תופס ד' אמות לק"ש וא"כ למה כתב רבינו אסור ליכנס בהן לבה"ק או לתוך ד' אמות של מת וכולי דמשמע דבבה"ק אפי' חוץ לד' אמות אסור והא ליתא כדפרישית וכן כתב ב"י בסימן כ"ג וי"ל דודאי לבה"ק נמי לא אסור אלא תוך ד' אמות לקבר אלא לפי דבמת שמוציאין אותו לקבורה איכא למימר דאפי' חוץ לד' אמות אסור להכי נקט או לתוך ד' אמות של מת לאורויי דאפי' במת אינו אסור אלא תוך ארבע אמות ואצ"ל בבה"ק: ומ"ש כשהן בראשו נראה מדברי רבינו שכתב כשהן בראשו דסובר דהא דתני ברייתא תפילין בראשו וס"ת בזרועו בדוקא נקט הכי אבל בתפילין בזרועו שהוא מכוסה לית בהו לועג לרש ולפ"ז אף כשהן בראשו וכיסה אותם תחת המצנפת שאינן נראין ליכא איסורא וכ"כ ב"י ופסק כך בש"ע כאן וכ"פ לעיל גבי ציצית בסי' כ"ג ועיין בי"ד בסי' שד"מ ובסימן שס"ז ובמ"ש לשם בס"ד: