פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אף על פי שמצוה לדקדק באותיותיה קראה ולא דקדק בהן יצא:

סעיף בעריכה

יכול לקרותה בכל לשון ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק בו כמו בלשון הקודש:

סעיף געריכה

צריך להשמיע לאזנו מה שמוציא בפיו ואם לא השמיע לאזנו יצא ובלבד שיוציא בשפתיו:

סעיף דעריכה

אם מחמת חולי או אונס אחר קרא קריאת שמע בלבו יצא.

הגה: ואף לכתחלה יעשה כן אם הוא במקום שאינו נקי לגמרי ואינו יכול לנקותו משום אונס יהרהר בלבו. ובלבד שלא יהא מקום מטונף לגמרי דאסור להרהר בדברי תורה במקום הטינופת (בית יוסף סימן כ"ה):

סעיף העריכה

צריך שליח צבור להשמיע קולו בשמע ישראל כדי שישמעו הקהל וימליכו שם שמים יחד: