פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הכל חייבים במזוזה אפילו נשים ועבדים. ומחנכין את הקטנים לעשות מזוזה לפתחיהם.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) הכל חייבים כו'. דהוי ליה מצות עשה שאין הזמן גרמא ועוד דכתיב למען ירבו ימיכם והנהו נמי בעי חיי:באר היטב

(א) חייבים:    דהוה ליה מצות עשה שאין הזמן גרמא ועוד דכתיב למען ירבו ימיכם והנהו נמי בעי חיי.▲ חזור לראש