עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק י

דף פז עמוד ב עריכה

א א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף נ"ו:

ב ב מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ט', סמג לאוין רלה, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף נ"ו:

ג ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ז', סמ"ג עשין נ, טוש"ע שם:

ד ד מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טוש"ע שם:

ה ה מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף נ"ו:

ו ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף נ"ו:

ז ז מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ט', סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף נ"ו, וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף ד':

ח ח מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ג':

ט ט מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה א':

י י מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ב':

יא כ ל מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה א':

דף פח עמוד א עריכה

יב א מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ב', ומיי' פי"א מהל' עדות הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ז סעיף ג':

יג ב מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף ט':

יד ג ד מיי' פי"א מהל' עדות הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ז סעיף ב' ובהג"ה:

טו ה מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה כ"ט:

דף פח עמוד ב עריכה

טז א ב ג מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ו' והלכה כ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף מ"ב:

יז ד טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ו':

יח ה מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ל"ז:

יט ו מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף מ':

כ ז מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ל"ז:

דף פט עמוד א עריכה

כא א ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף נ"ב:

כב ג מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ס"ה:

כג ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ט"ז:

דף פט עמוד ב עריכה

כד א מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ט"ז:

כה ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ג':

כו ג מיי' פ"א מהל' ממרים הלכה ב':

כז ד מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ב, סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ט"ז:

כח ה מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף כ':

כט ו מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ח':

ל ז מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ו', סמג לאוין רמ, טור ושו"ע חו"מ סי' ב':

לא ח מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח', סמג לאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ג':

דף צ עמוד א עריכה

לב א ב מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כ':

לג ג ד מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ז', ומיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב':

דף צ עמוד ב עריכה

לד א מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ג':

לה ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס':

לו ג מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ד' והלכה ה, סמג לאוין רמ, טור ושו"ע חו"מ סי' ב':

דף צא עמוד א עריכה

לז א ב מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ב', סמג עשין קלח, טור י"ד סי' שלא:

לח ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ז:

דף צא עמוד ב עריכה

לט א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה י"ד, ומיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ט סעיף ג', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"נ סעיף א':

מ ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ו סעיף ח':

דף צב עמוד א עריכה

מא א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ"ג, ומיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ו סעיף ח', וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ה':

מב ב מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ה', ומיי' פי"ד מהל' שגגות הלכה ג':

מג ג ד מיי' פי"ד מהל' שגגות הלכה ג':

מד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ג':

מה ח מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה י"ט, סמג לאוין פג, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ב':

מו ט מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה י"ט, סמג שם:

מז י טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף נ"ז:

מח כ מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף נ"ח, וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"נ סעיף א':

מט ל מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה י"ט:

נ מ מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה י"ט, סמג לאוין פג, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ב':

דף צב עמוד ב עריכה

נא א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"ד, סמג עשין מא, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף ז':

נב ב מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה י"ט, סמג לאוין פג, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף א':

נג ג טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ב':

נד ד מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ט"ו, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ' סעיף ו', [ע"ש מ"מ וכסף משנה ]:


דף צג עמוד א עריכה

נה א ב מיי' פי"ב מהל' נדרים הלכה י', סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ע"א, וטור ושו"ע אה"ע סי' פ"א סעיף ב':

נו ג ד מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה ב', סמג עשין מב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ט סעיף ד':

דף צג עמוד ב עריכה

נז א מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ה', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ח סעיף ג':

דף צד עמוד א עריכה

נח א מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ה', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ח סעיף ג':

נט ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה א', סמג לאוין קנג, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"נ סעיף ג':

ס ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ז:

דף צד עמוד ב עריכה

סא א טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ט:

סב ב ג טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ח פסק כר"ע דאסורה:

סג ד מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט', סמג לאוין קכג, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ז:

סד ה ו מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ח', וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ד':

סה ז ח מיי' וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ז:

סו ט י כ מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ז' והלכה ח:

דף צה עמוד א עריכה

סז א ב מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ז בהג"ה:

סח ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י"ב, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף א':

דף צה עמוד ב עריכה

סט א טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ח:

ע ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ג', ועיין בבית יוסף:

עא ג טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ח:

דף צו עמוד א עריכה

עב א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה כ', סמג לאוין פג, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ג':

עג ב ג ד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה י"ח, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף ט"ז:

דף צו עמוד ב עריכה

עד א ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כ', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף ט"ז:

עה ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ל', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ו':

עו ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ט"ז:

עז ה מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף ב':

עח ו מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כ"ב, ומיי' פ"ב מהל' אישות הלכה י"א:

עט ז טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף א':

דף צז עמוד א עריכה

פ א ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה י"א, סמג עשין נו, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ו':

פא ג מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ג: