עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק י

דף פז עמוד בעריכה

א א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נו:

ב ב מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ט , סמג לאוין רלה , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נו:

ג ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ז , סמ"ג עשין נ , טוש"ע שם:

ד ד מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טוש"ע שם:

ה ה מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נו:

ו ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נו:

ז ז מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ט , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נו , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף ד:

ח ח מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ג:

ט ט מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה א:

י י מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ב:

יא כ ל מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה א:

דף פח עמוד אעריכה

יב א מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ב , ומיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' קכז סעיף ג:

יג ב מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ט:

יד ג ד מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' קכז סעיף ב ובהג"ה:

טו ה מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כט:

דף פח עמוד בעריכה

טז א ב ג מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ו והלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מב:

יז ד טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ו:

יח ה מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לז:

יט ו מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מ:

כ ז מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לז:

דף פט עמוד אעריכה

כא א ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף נב:

כב ג מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף סה:

כג ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה טז:

דף פט עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה טז:

כה ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ג:

כו ג מיי' פ"א מהל' ממרים הלכה ב:

כז ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כב , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף טז:

כח ה מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף כ:

כט ו מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ח:

ל ז מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ו , סמג לאוין רמ , טור ושו"ע חו"מ סי' ב:

לא ח מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח , סמג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ג:

דף צ עמוד אעריכה

לב א ב מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כ:

לג ג ד מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ז , ומיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב:

דף צ עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"ט מהל' יסודי התורה הלכה ג:

לה ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ס:

לו ג מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ד והלכה ה , סמג לאוין רמ , טור ושו"ע חו"מ סי' ב:

דף צא עמוד אעריכה

לז א ב מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ב , סמג עשין קלח , טור י"ד סי' שלא:

לח ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כז:

דף צא עמוד בעריכה

לט א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה יד , ומיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קכט סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ סעיף א:

מ ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ח:

דף צב עמוד אעריכה

מא א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כג , ומיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ח , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ה:

מב ב מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ה , ומיי' פ"יד מהל' שגגות הלכה ג:

מג ג ד מיי' פ"יד מהל' שגגות הלכה ג:

מד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ג:

מה ח מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה יט , סמג לאוין פג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ב:

מו ט מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה יט , סמג שם:

מז י טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נז:

מח כ מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נח , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ סעיף א:

מט ל מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה יט:

נ מ מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה יט , סמג לאוין פג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ב:

דף צב עמוד בעריכה

נא א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יד , סמג עשין מא , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ז:

נב ב מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה יט , סמג לאוין פג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף א:

נג ג טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ב:

נד ד מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף ו , [ע"ש מ"מ וכסף משנה ]:


דף צג עמוד אעריכה

נה א ב מיי' פ"יב מהל' נדרים הלכה י , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף עא , וטור ושו"ע אה"ע סי' פא סעיף ב:

נו ג ד מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה ב , סמג עשין מב , טור ושו"ע חו"מ סי' רט סעיף ד:

דף צג עמוד בעריכה

נז א מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ה , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנח סעיף ג:

דף צד עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ה , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנח סעיף ג:

נט ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה א , סמג לאוין קנג , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ סעיף ג:

ס ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כז:

דף צד עמוד בעריכה

סא א טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כט:

סב ב ג טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כח פסק כר"ע דאסורה:

סג ד מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט , סמג לאוין קכג , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כז:

סד ה ו מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ח , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ד:

סה ז ח מיי' וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כז:

סו ט י כ מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ז והלכה ח:

דף צה עמוד אעריכה

סז א ב מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כז בהג"ה:

סח ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף א:

דף צה עמוד בעריכה

סט א טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כח:

ע ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ג , ועיין בבית יוסף:

עא ג טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כח:

דף צו עמוד אעריכה

עב א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה כ , סמג לאוין פג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ג:

עג ב ג ד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יח , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף טז:

דף צו עמוד בעריכה

עד א ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כ , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף טז:

עה ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ל , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ו:

עו ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף טז:

עז ה מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ב:

עח ו מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כב , ומיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יא:

עט ז טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף א:

דף צז עמוד אעריכה

פ א ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יא , סמג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ו:

פא ג מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יג: