שולחן ערוך אבן העזר קנו ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם אין ידוע שכלו לו חדשיו אלא על פיה, אינה נאמנת. יבמה שנשאת לשוק, ועדים מעידים שהולד שילדה אחר מות בעלה חיה שלשים יום, ועדים אחרים מכחישין ואומרים שלא חיה שלשים יום, מתרת לבעלה ואינה צריכה חליצה. ואם אין עדים מעידים שחיה ל' יום, וגם אין עדות ברורה שלא חיה ל' יום, אלא קול לעז, לא אסרינן לה בקלא דבתר נשואין:

מפרשים

בית שמואל

(ח) אינה נאמנת:    ואם הוא אומר שכלו חדשיו נאמן תשובת רשב"ץ והיא אינה נאמנת להקל אבל להחמיר שלא תתיבם נאמנת:

(ט) מותרת לבעלה:    אף על גב תרי ותרי ונשאת לאחר קי"ל תצא כמ"ש בסי' מ"ז משום דאיירי כאן בנגמר שערות דהא דין זה הוא תשו' הרא"ש ולשיטתו בעינן ל' יום וגמרו שערות וכ"כ ב"ח מ"ה אף לכת שני האומרים שלא חי ל' יום מ"מ מדאוריית' ולד מעליא הוא כמ"ש לעיל ואם לא גמרו אז לכת א' האומר שחי ל' יום מותרת לשיטת הרמב"ם ולכת שני הוא ספק אף על פי שלא חי ולא גמרו שערות מ"מ ספק הוא שמא כלו חדשיו יש לומר בכה"ג לא תצא גם הרוב מסייע דרוב הנולדין של קיימא הם מיהו לדינ' בכה"ג תצא דהא להרא"ש לכל כת הוא ספק ולרמב"ם איכא לספוקי לכת האומרים דלא היה חי ל' יום, ואם ע"א מעיד או אשה לחברתה שכלו חדשיו עיין ס"ק י"א:

ט"ז

באר היטב

(ט) נאמנת:    בתשובת הרא"ש כלל נ"ב מבואר דל"ד לעצמה אלא אפי' לאחר איתתא לא מהימנא. ועיין במהרח"ש סימן מ"א ובהר"א ששון סימן כ"ז דאין חילוק בין אשה אחת לשתי נשים ע"ש. ואם הוא אומר שכלו חדשיו נאמן רשב"ץ. והיא אינה נאמנת להקל אבל להחמיר שלא תתייבם נאמנת ב"ש ועיין ס"ק י"ב מש"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש