פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר יז נז

שולחן ערוך

אמרו לה מת בעליך ונישאת, ואחר כך אמרו לה: קיים היה ומת, ולד שהוליד קודם שמת ממזר מן התורה, ושהוליד אחר כך אינו ממזר, ויש אומרים שהוא ממזר מדרבנן:

מפרשים

חלקת מחוקק

(קכא) וי"א שהוא ממזר מדרבנן:    בסעיף שלפני זה סתם בפשיטות דהולד ממזר מדרבנן משני כדעת התוספות והטור ואין לומר דכאן היתה אנוסה וע"כ י"א דאינו ממזר כלל דהא בגמר' מיירי לאחר שמועה הולידה משני:

בית שמואל

(קסח) אינו ממזר וי"א שהוא ממזר מדרבנן:    בח"מ הקשה ממ"ש בסעיף לפני זה הולד משני אחר שמת הראשון הוא ממזר מדרבנן ואישתמט' מיניה דברי הרא"ש פרק האשה רבה שכתב בשם י"א היכא דבא הבעל קנסוה חז"ל שהולד ממנו ממזר קנסו נמי לגבי השני דהולד ממנו ממזר אף לאחר מיתת הבעל או גירשה אבל היכא דמת הבעל במ"י כיון דלא קנס לגבי הבעל לא קנסוה נמי לגבי השני:


(קסט) וי"א שהוא ממזר מדרבנן:    ול"ד למ"ש ס"ס ט"ו במתה אחותה אין הולד ממזר דשם אחר מיתת אחותה ליכא איסור כלל:


באר היטב

▲ חזור לראש